Statens vegvesen har flere elektroniske registre og systemer som inneholder personopplysninger. Noen eksempler på dette er:

  • Kunderegisteret inneholder informasjon om alle våre brukere. Offisielle data om en bruker hentes og oppdateres daglig fra Det sentrale folkeregisteret og Enhetsregisteret.
  • MIME360 er saksbehandlings- og arkivsystemet til Statens vegvesen. Systemet skal sikre forsvarlig saksbehandling i etaten i henhold til regelverket.
  • Kjøretøyregisteret er et nasjonalt register over kjøretøyparken. I tillegg er det et fagsystem for behandling av søknader om godkjenning av kjøretøy. Systemet har også en elektronisk løsning for registrering av kjøretøy via kjøretøyforhandlere.
  • Førerkortregisteret er et nasjonalt register over førerrettigheter og andre kompetansebevis knyttet til føring av kjøretøy.
  • Bompengesystemene brukes til automatisk identifisering av kjøretøy som passerer bomstasjonen, fastsettelse av pris, rabatt og betalingsfritak for den enkelte passering og innkreving av bompenger.
  • Vegtrafikksentralens systemer består av et system for loggføring av hendelser på vegen, kameraer langs veg og i tunneler for overvåking av trafikken og et telefonisystem for å motta meldinger om hendelser på vegen.
  • Ulykkesanalysesystemer der det analyseres informasjon om vegtrafikkulykker for å redusere antallet drepte og hardt skadde i trafikken.
  • Grunnervervssystemet er et system der det lagres opplysninger om erverv av eiendom til vegbygging.
  • KRIMREG er et system for mottak og behandling av tips og informasjon om samfunnsskadelig og kriminell aktivitet innenfor Statens vegvesen sitt ansvarsområde, særlig på trafikant- og kjøretøyområdet og ved oppfølging av kontrakter der Statens vegvesen er vegmyndighet og byggherre.

Hvor henter vi personopplysningene fra?

Statens vegvesen henter inn personopplysninger fra deg i forbindelse med søknader og andre henvendelser. Statens vegvesen henter også inn personopplysninger fra mange andre kilder. Eksempler er andre offentlige etater, som bl.a. Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet, NAV og tolletaten.

Videre henter Statens vegvesen inn personopplysninger fra entreprenører og konsulenter som Statens vegvesen har avtaler med, fra private som har tipset oss om ulovlige forhold, fra hendelser på vegen e.l., og fra offentlige tilgjengelige kilder (f.eks. fra nettsider, sosiale medier, observasjoner). Videre kan Statens vegvesen hente inn personopplysninger fra utenlandske myndigheter etter internasjonalt regelverk eller avtale.

Hvem mottar personopplysningene dine?

Statens vegvesen kan utlevere personopplysninger der det er rettslig grunnlag for det. Dette omfatter bl.a. utlevering til databehandlere og felles behandlingsansvarlige, andre offentlige etater (som f.eks. politiet, nødetatene, NAV, Skatteetaten, Havarikommisjonen, SSB), til utenlandske myndigheter etter internasjonalt regelverk eller avtale og der det er grunnlag for utlevering etter offentleglova og forvaltningsloven m.m.

Statens vegvesen offentliggjør også personopplysninger, for eksempel i løyveregisteret. Her finner du oversikt over Statens vegvesens åpne data.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Statens vegvesen behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig. Hvor lenge dette er varierer med hva slags behandling det gjelder. Samtidig har Statens vegvesen arkivplikt etter arkivlova. Statens vegvesen må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter saksbehandlingen er avsluttet.