Dette kan innebære rett til innsyn, retting av feil, rett til sletting, rett til å kreve begrenset behandling, rett til å protestere, rett til dataportabilitet, rett til å trekke tilbake samtykke, samt rett til å klage.

For å få mer informasjon om dine rettigheter, herunder muligheten for å klage, se Datatilsynets nettsider.

Det er noen unntak fra disse rettighetene. Det er for eksempel unntak fra retten til informasjon og innsyn når det er nødvendig av hensyn til avdekking av brudd på regelverket vi forvalter og når opplysningene med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt. Det er også unntak fra retten til retting, sletting og begrensning av behandling. Det gjelder når Statens vegvesen er pålagt etter lov å oppbevare personopplysningene, f.eks. iht. arkivlova.

Spesielt om profilering og automatiserte avgjørelser

Noen av Statens vegvesens behandlinger er helautomatiserte. Det gjelder for eksempel flere selvbetjeningsløsninger som innlevering av salgsmelding og omregistrering i forbindelse med eierskifte av kjøretøy, samt bompengeinnkreving. Du kan alltid be om å få automatiserte avgjørelser overprøvd av en saksbehandler. Du kan også kontakte Statens vegvesen for å gi dine synspunkter på avgjørelsen, eller for å bestride avgjørelsen.