Jernbaneverket eier stasjonsområdet og er den etaten som overtar det nye anlegget. Jernbaneverket skal da også ha ansvaret for driften av området.

For å bedre forholdene for de kollektivreisende, har det vært viktig å anlegge en kollektivterminal på stasjonsområdet, bygge ut innfartsparkering og å skape gode fortausløsninger.

Prosjektet har omfattet bygging av:

  • Ny enkel bussterminal på stasjonsområdet
  • 59 (inkludert 4 handikapplasser) innfartsparkeringsplasser med fast dekke
  • “Kyss og reis”-avstigning/taxiholdeplass
  • Fortausløsninger langs fylkesvegen og på terminal-/stasjonsområdet
  • En liten park                          
  • Veglys på hele området

Anlegget har fått en estetisk og god utforming, med andre ord en “ansiktsløfting”. Det er lagt vekt på universell utforming, slik at det skal fungere best mulig for alle trafikanter. Det gjenstår noe avsluttende arbeid, blant annet beplanting som vil bli utført til våren.

Entreprenør
Agro Anleggsgartner-Service AS har vært entreprenør. De hadde lavest pris i åpen konkurranse med seks andre tilbydere. Det var svært liten forskjell i pris mellom de som leverte tilfredsstillende tilbud.

Entreprisen var på 6,3 mill. kr. Kontrakt ble inngått i juni 2011. Fristen for ferdigstillelse ble satt til 1. november 2011.

Økonomi og finansiering
Kostnadsanslaget (byggeplan) fra januar i år var på 10,6 mill.kr. Sluttoppgjøret er ennå ikke foretatt og det gjenstår fortsatt noe arbeid, men ut fra prognosen ser det ut som at kostnadsoverslaget på byggeplanen vil holde – sannsynligvis litt under.

Prosjektet er finansiert med midler fra Akershus fylkeskommune.  

Plangrunnlag
Området ble allerede i 1956 regulert til NSB/jernbaneareal (i dag trafikkareal).

I 2006 utarbeidet Statens vegvesen en prinsippløsning for bussterminalen og innfartsparkeringen. Denne sluttet Eidsvoll kommune, Jernbaneverket og Ruter seg til.

I mars 2010 ble Øvre Romerike Prosjektering AS engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide byggeplanen. Løvlien Georåd har vært geoteknisk konsulent. Byggeplanen ble ferdig i januar 2011. Kommunen krevde at tiltaket ble byggemeldt (på grunn av gammel reguleringsplan). Byggemeldingen ble godkjent juni 2011.

Kontaktperson:
Byggeleder Hege Engja Rindal, Statens vegvesen
Tlf. 66 93 64 17, mobil 916 85 259