Torsdag orienterte Statens vegvesen Fet kommune om resultatet av høringsprosessen og hvilke endringer som er foreslått i det reviderte planforslaget. Det kom inn totalt 68 merknader og 5 innsigelser til de ulike alternativene som lå ute til høring.
-  Statens vegvesen anbefaler fortsatt alternativ A2, men foreslår betydelige justeringer. Før vi formelt går videre må vi avvente den prosessen som pågår internt, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

- Mange av merknadene/innspillene som kom i høringsperioden har gjort at vi har endret forslaget til kommunedelplan, og det viser hvor viktig medvirkning er for å få et godt resultat, fortsetter Karbø. E2-alternativet er også justert på bakgrunn av innkomne innspill og innsigelser, men kostnadsforskjellen mellom alternativ A2 og E2 er fortsatt betydelig (ca. 1,4 mrd. kr) og det foreligger fortsatt innsigelser knyttet til dette alternativet.


Store endringer inn i alternativ A2
Den største endringen sammenlignet med forrige versjon av planen er at lokalveibru er tatt inn i kommunedelplanen. Fra lokalbefolkning og Fet kommune har det vært et ønske om å ha lokal trafikk separert fra hovedveien. En egen lokalveibru ivaretar trafikken til sentrum fra øst, mens trafikken fra vest vil naturlig benytte ny Gardervei som bygges nå.

Å bygge ny lokalveibru samtidig og sammen med ny hovedvei gjør også at veilinja kan flyttes lenger nord og det kan benyttes felles fundamenter for begge bruene. Dette vil også være kostnadsbesparende over tid. Selve brukonstruksjonen er også endret for å ha mest mulig skånsomt inngrep i elvebunnen. - Samlet sett imøtekommer vi på denne måten innsigelsen fra Riksantikvaren knyttet til Fetsund lenser, sier Karbø. Innsigelsen fra Riksantikvaren til alternativ A2 er nå trukket. Å flytte veilinja mot nord og bygge lokalveibru inntil ny vei gjør også at det planlagte krysset ved Jan Steneruds vei kan tas ut og på den måten reduseres beslaglagt dyrket mark fra 42 til 27 dekar.