Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen. Med tre dager igjen av 2019 er det kun en 62 år gammel mann som har mistet livet i trafikken i Oslo i 2019. Bilføreren, som jobbet ved den russiske ambassaden, kolliderte med gjerde ved et trikkestopp på Skillebekk om kvelden 19. juni.

I snitt har det omkommet 3,6 personer i trafikken i Oslo de siste fem åra. For ti år siden omkom åtte personer i Oslo-trafikken.

Tryggere biler og veger

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 29 mennesker i trafikken i 2019 mot 28 året før. Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid, er viktige årsaker til tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i Norge i forhold til 2002 da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

Myke trafikanter utsatt

Nesten halvparten av dem som blir drept og hardt skadd i byer og tettsteder er gående og syklende. I Oslo er statistikken enda mer nedslående for myke trafikanter. Syklister og gående er involvert i 60 prosent av de alvorlige trafikkulykkene i hovedstaden.

Tett trafikk gjør at fotgjengere og syklister er særlig utsatte for trafikkulykker i Oslo og andre byer. I et komplekst trafikkmiljø er trafikantgruppene avhengig av å kunne samhandle for at det ikke skal skje ulykker.

-  Det handler om enkle ting som å gjøre seg synlig og se seg for når fotgjengere og syklister skal krysse veien. Samtidig må bilførere la mobilen og andre ting som forstyrrer ligge, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson, Statens vegvesen,Vegavdeling Oslo

Blindsoner er også et sikkerhetsproblem mellom myke trafikanter og tunge kjøretøy. Tre av 18 dødsulykker de siste fem årene er blindsoneulykker

Sykkel, gange og kollektiv

Stortinget har vedtatt i Nasjonal transportplan at sykkel, kollektiv og gående skal ta mye av trafikkveksten i Oslo og andre storbyer i årene som kommer. Med bakgrunn i dette har Vegvesenet gjennomført et større utredningsarbeid hvor etaten jobber for å få mest mulig kunnskap om de alvorlige ulykkene med fotgjengere og syklister.

- Utfordringen er å finne nye tiltak for å gjøre det tryggere for myke trafikanter i storbyene, sier Ericson.

De siste fem årene har det i snitt skjedd ca. 130 fotgjengerulykker i Oslo hvert år.  Sju av ti fotgjengerulykker skjer ved kryssing av veg, og mange av disse ulykkene skjer i gangfelt.

De siste fem årene har det i snitt skjedd ca. 110 sykkelulykker i Oslo i året med politimeldte personskader.  Samtidig er mørketallene for sykkelulykker store. Mange personskader blir ikke meldt til politiet. Mange av sykkelulykkene skjer i kryss. 

Sykkel

Ericsson er opptatt av å legge forholdene bedre til rette for syklister.

- Sammenhengende sykkelveger og sykkelfelt i tettbygde strøk er viktig. Det gir bedre framkommelighet og gjør det tryggere for syklistene. Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange fotgjengere og syklister, sier Ericson.

 

For mer informasjon:

Avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson, Statens vegvesen,Vegavdeling Oslo, 93016216