Vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt har et budsjett på i overkant av to milliarder kroner i 2018. 600 millioner av budsjettet går til drift av vegnettet. Men vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt skal også bygge flere prosjekt spredt over hele det nye, store fylket.

 - Det betyr bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for trafikantene. Vi vet at mange av prosjektene er etterlengtet, sier avdelingsdirektør i vegavdeling Trøndelag, Eva Solvi.

Flere gang- og sykkelveger på riksveg
På riksveg er det flere prosjekt som allerede er i gang, og som fullføres i løpet av året. Det gjelder blant annet E6 Vassmarka-Ronglan i Levanger, hvor det bygges midtdeler og forbikjøringsfelt, og det gjelder utbedring av riksveg 3 mellom Hedmark grense og Nåverdalsbrua.

I tillegg er det flere nye prosjekt som startes opp i år.

 

-      Vi skal blant annet bygge gang- og sykkelveger i Namsskogan, Steinkjer, Oppdal og Malvik. Dette er ikke de største og dyreste prosjektene, men de har stor betydning for folk i nærmiljøet, sier avdelingsdirektør for vegavdeling Trøndelag, Eva Solvi.

Oversikt over riksvegprosjekt i 2018
- E6 Vassmarka – Ronglan i Levanger: Her bygger vi midtrekkverk og forbikjøringsfelt på en 5 km lang strekning. Vi utvider bredden på dagens E6 for å få plass til midtrekkverket.
- E6 Vintermyr i Namsskogan: Her bygger vi en ny kryssløsning med jernbanen. Tidligere var det en smal undergang med dårlig kurvatur, nå legges vegen i bru over jernbanesporet. Det bygges 1 km ny veg i tilknytning til brua.
- E6 Mulelia i Levanger: Fjerner to kryss og forbedrer ett kryss, der vi bygger et kanalisert T-kryss med venstresvingefelt og en lokalveg.
- E6 Fossland i Grong: Her skal E6 heves for å sikre vegen mot flom.
- E6 Trones-Litjåsen i Namsskogan: Gang- og sykkelveg.
- E6 Sparbu-Mære i Steinkjer: Gang og sykkelveg.
- E6 Driva-Hevle i Oppdal: Gang- og sykkelveg 3,8 km.
- E6 Sannan-Hommelvik i Malvik: Gang- og sykkelveg til knutepunkt.
- Rv. 3 Hedmark grense-Nåverdalsbrua i Rennebu: Oppgradering av veg.
- E6 Mærekrysset i Steinkjer: Nytt kryss. Oppstart avhenger av eventuell elektrifisering av Trønderbanen samt kommunedelplan E6 Åsen-Mære.

I tillegg til dette bygger Statens vegvesen større riksvegprosjekt her i år:
E6 Soknedal i Midtre Gauldal
E6 Trondheim-Melhus

Vi har også flere oppgaver som vi utfører på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

 

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Avdelingsdirektør i vegavdeling Trøndelag, Eva Solvi, tlf. 90104154