Personbiler kan passere over brua i hele perioden mens arbeidet pågår, men det vil ikke gis dispensasjon for noen kjøretøy over 3,5 tonn. Unntaket er ambulanser i utrykning som har avtale om å ta kontakt slik at arbeidet kan stanses mens utrykningskjøretøyet passerer.

Utplassert brannbil
Mens arbeidet pågår vil brannvesenet ha stasjonert en egen brannbil på Vrådal sida.
Spjotsodd bru er en hengebru som ble åpnet i 1963. Konstruksjonen er ikke beregnet på den trafikkmengden som går på brua i dag. Etter ombyggingen vil brua takle fullastede vogntog i begge retninger samtidig.

- Fordi dette er en gammel hengebru, beveger hele bru seg mye når tunge kjøretøy kjører over den. Dette betyr også at bruplata slår inn i tårnene på hver side. Dette sliter på brua, forteller byggeleder Halvor Uldal Kåsa som skal lede byggearbeidet.

Stivere bru

Brua skal få nytt fagverk på undersiden, slik at den blir vesentlig stivere enn det den er i dag.

Årsaken til at det ikke kan kjøre tunge kjøretøy over brua mens ombyggingen pågår, er fordi bevegelsene i brua kan føre til at personellet som arbeider kan komme i klem og bli alvorlig skadet.

Ledebil og vakt

- Vi vil ha døgnkontinuerlig vakter på begge sider av brua for å være sikker på at ingen kjører ulovlig over den. Det blir et kjørefelt som er åpent, derfor vil vi også benytte ledebil som geleider bilistene over.
Allerede i mars 2015 ble det avholdt et møte med en rekke aktører innenfor næringsliv, nødetater og offentlige instanser for å kartlegge hvilket tidspunkt som ville være mest gunstig for stengningen.

Vis hensyn


Omkjøringsmulighetene er begrenset i dette området, det vil derfor medføre ekstra ulemper for tungtrafikken. Det vil bli skiltet omkjøring fra E134 i Åmot via fv. 38 om Dalen og Skafså. Motsatt vil trafikken bli ledet ned Skafsåkleiva og til Åmot. Dette er en smal vegstrekning med kraftig stigning, på det meste 12 prosent. Den siste tiden har det blitt laget kjettinglommer både i bunnen og toppen av bakkene, slik at det blir lettere å montere kjetting.
Fv. 45 over Eidsborg og Høydalsmo er uegnet til tunge og lange kjøretøy. Entreprenøren vår vil holde fokuset rettet mot denne vegen for å gjøre forholdene best mulig.

Trafikk som kjører ned bakkene fra Skafså til Dalen bes om å vise ekstra hensyn til møtende trafikk. På grunn av stigningen vil det på vinterføre kunne gi ekstra utfordringer å komme i gang igjen. En bergningsbil vil bli stasjonært på toppen av bakkene for lettere å kunne bistå om uhellet skulle være ute.

Se 175.no eller ring 175 for oppdaterte trafikkmeldinger.
Arbeidet på brua fortsetter også etter 1. mai 2019, men det vil da bli mulig å passere også for den tyngste trafikken.