Prosjektet inneheld 850 meter gang- og sykkelveg, mellom Farsund i vest og Kusslid i aust, ei vegstrekning som har vore smal og utrygg for gåande og syklande.

Arbeidet startar måndag 4. november, og det vil bli lysregulering forbi anleggsområdet. Trafikantar må difor rekne med noko ventetid.

Arbeidstida vil vere frå sju på morgonen, til sju på kvelden, frå måndag til torsdag. Vegen vil vere innsnevra i anleggsperioden, difor blir strekninga lysregulert også når det ikkje er arbeid på staden.

Dette eit samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og Førde kommune, der kommunen skal legge nytt vatn- og avløpsanlegg (VA-anlegg) i vegkroppen til gang- og sykkelvegen.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig hausten 2020.

Kontaktperson:

Sonja Fjellkårstad
Prosjektleiar
Epost: sonja.fjellkaarstad@vegvesen.no
Tlf: 991 65 857