Når det blir tvister, er det fordi det ikke er enighet i omfanget av merarbeidet, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i en kommentar til NRKs oppslag tirsdag

- Helt enkelt sagt kunne vi unngått konflikt om vi bare betalte ut. Men det er ikke riktig i kontraktsforhold. Vi skal betale når det er riktig å betale, sier Sandvin i innslaget i Dagsrevyen

En oversikt fra Vegdirektoratet viser at Statens vegvesen er part 39 tvistesaker, der det er tatt ut stevning etter 1. januar 2015. Dette gjelder utbygging på riksveinettet. De fleste saker angår uenighet om størrelsen på sluttoppgjøret. En sak gjaldt oppsigelse av kontrakten (OSSA-saken).

Resultatene i de sakene som er avsluttet:

  • I tre saker ble staten frifunnet. I en sak har retten tilkjent entreprenøren 3, 9 mill. kr.
  • Flertallet av sakene som er avsluttet, er forlikt. I disse forlikene gikk Vegvesenet med på å betale tilsammen 180 millioner kr.
  • I tillegg kommer et mindre antall saker om oppgjør for arbeider på fylkesvegene.

Relatert til Vegvesenets kontraktsportefølje er tallene små. Vegvesenet har til enhver tid over 300 kontrakter og en årlig omsetning på 30 mrd. kr i året på riksveiene, påpeker Sandvin.

Entreprenøren får betalt for merarbeid

Den dominerende kontraktsformen mellom Statens vegvesen og entreprenørene innebærer av vi som byggherre har mengderisiko og risiko for uklarhet i tegningsunderlaget. Dette innebærer at entreprenøren løpende blir kompensert for dokumentert merarbeid. Når det blir rettslige prosesser, er det fordi det ikke er enighet i omfanget av dette merarbeidet, påpeker Sandvin.

Ikke et mål aldri å være i konflikt

Statens vegvesen arbeider med å finne kontraktsformer som gjør det mindre aktuelt med tvister. Men det er ikke noe mål aldri å være i konflikt om betalingen, påpeker Sandvin. Man må ta i betraktning partenes ulike utgangspunkt. Statens vegvesen forvalter midler til beste for samfunnet, og skal se til at rett arbeid er utført.

Starter ut høyt

Ifølge NRK har entreprenørene fremmet hatt krav på over tre milliarder kr i de 39 omtvistede sakene. Men disse kravene dempes betydelig i forliksråd eller under domstolsbehandlingen. De fleste sakene blir forlikt underveis, og bare en håndfull saker kommer så langt at de blir avgjort av domstolen.