Torsdag lagt fram et dokument om hvordan Vegvesenet og entreprenørene kan jobbe for å redusere konflikter om betaling i de store prosjektene.(Dokument vedlagt). 

Arbeidet har tatt utgangspunkt i de aller største utførelsesentreprisene i SVV, men vil med enkle justeringer også kunne innarbeides i andre kontraktsformer og kontraktstørrelser.

- Det er viktig å ta tak i det man er uenig om. Vi har nå en enighet som vil lette på trykket, sier leder Bettina Sandvin som leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen.

- Vi markerer et tidsskifte om et mer konstruktivt samarbeid når konflikter oppstår, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA. 

 

Godt samarbeid Vegvesen – entreprenørforening

Arbeidet er utført av en liten arbeidsgruppe som har samarbeidet meget godt.

 - Diskusjonene har vært preget av åpenhet, gjensidig respekt og forståelse for hverandres roller, sier Kari Sandberg.

 - Vi har oppnådd en felles enighet om at tiltakene vil være gode bidrag for å redusere konfliktnivået, og de anbefalte tiltakene er forankret i toppledelsen både hos SVV og de største entreprenørselskapene, forteller Bettina Sandvin.

 

Bruk av ekspertråd

Gruppen har utarbeidet en ny kontraktsbestemmelse om bruk av ekspertråd. I utgangspunktet er det naturlig å benytte to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder. Uenigheter dreier seg som regel om hva som er berettigede krav og riktig betaling. I de tilfeller det har vært umulig å bli enig har hele entreprenørens krav kommet inn i et rettslig løp – også når byggherren ville ha kunnet godt et mindre oppgjør.

 

Ekspertrådet skal kunne gi råd om delutbetaling og byggherren vil følge rådet med mindre man mener at det er åpenbart urimelig.

 

Tiltak:

Årsak til konflikter er sammensatt, og gruppa har derfor jobbet med tiltak både knyttet til Kontrakt, Kultur og Kompetanse. De viktigste tiltakene:

 

  • Det er definert en tydelig prosess for hvordan krav skal håndteres. Prosessen inkluderer klare frister og ansvar. Dette skal sikre at krav ikke blir liggende.
  • På de største kontraktene utvides ekspertordningen til et ekspertråd bestående av flere eksperter. Gruppa har utarbeidet en konkret en kontraktsbestemmelse som regulerer ekspertrådets arbeid.
  • Byggherren vil gjøre midlertidige utbetalinger i tråd med ekspertrådets råd, såfremt byggherren ikke er av den oppfatning av at rådet er åpenbart uriktig.
  • Fremdriftsplan er et avgjørende verktøy for å dokumentere krav. Gruppa har utarbeidet forslag til hvilke krav som skal stilles til fremdriften og til entreprenørens rapportering.
  •  Gruppa er enige om at samhandlingen mellom entreprenør og byggherre bør være tettere når kontraktene blir svært store. Gruppa har derfor foreslått eksempler som Vegvesenet vil innarbeide i sin veileder for samhandlingsprosessen.
  • ·Det er utarbeidet en enkel oversikt over hvordan entreprenøren kan dokumentere ulike konsekvenser av endringer som oppstår underveis i et kontraktsarbeid
  • ·Det er enighet om å se på mulige felles initiativ for å sikre kompetanseheving og kulturendring.

 

Både i nye og gjeldende kontrakter

Noen tiltak kan innføres i allerede inngåtte kontrakter, forutsatt at dette er et ønske fra begge kontraktspartene. Andre tiltak vil måtte innarbeides i SVV sine kontraktsmaler og legges til grunn i nye kontrakter.