’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter - er en prestisjetung hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det deles ut to priser – en til et nyanlegg og en til et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold.

Prisen ble sist delt ut i 2008 da Slemmestadveien i Asker og Risøy bru i Haugesund stakk av med hederen.

Bybanen i Bergen
For første gang på flere tiår har en by fått et nytt skinnegående kollektivtransportsystem som er bygget opp helt fra grunnen av. Den 9,8 kilometer lange bybanen mellom Byparken og Nesttun ble åpnet i juni 2010, 45 år etter at trikken i Bergen ble nedlagt. Anlegget til 2,2 milliarder kroner er det største enkeltprosjektet i Bergensprogrammet, som igjen er et spleiselag mellom stat, fylke, kommune og trafikantene i form av bompenger.

Vakre Vegers Pris-juryen vurderer de estetiske sidene av samferdselsprosjektene.

- Målsetningene i Bybanens designprogram er gjennomført på en overbevisende måte. Markbelegg, kanter, tunnelportaler, plattformer, léskur, ledningsmaster og annet har god form, farge og materialbruk og utgjør til sammen en helhetlig design. Bruken av vegetasjon er bevisst og kunstprosjektene i prosjektet bidrar ytterligere til å heve Bybanens opplevelsesverdi og estetiske kvaliteter, heter det i juryens uttalelse.

At de overordnede målsettingene for kollektivtrafikk og byutvikling er i ferd med å oppfylles er selvsagt også positivt.

Bybanen i Bergen er i ferd med å utvikle seg til å bli en hovedstamme i byens kollektivtrafikk. Byggetrinn 2 (Nesttun – Rådal) åpnes neste år, mens byggetrinn 3 (Rådal – Flesland) er under prosjektering og er planlagt åpnet i 2016. Det er også diskutert utvidelse av bybanen med avgreninger nordover til Åsane og vestover til Loddefjorden.

Setter standarden
Borgestadalléen ved Borgestad gård i Skien får Vakre Vegers Pris for å være det anlegget som skiller seg best ut når det gjelder drift og vedlikehold. Den 450 meter lange alléen med 115 trær er et verdifullt landskapselement langs fylkesveg 32 – og framstår som en vakker forbindelse mellom Skien og Porsgrunn.

- Borgestadsalléen er et forbilledlig eksempel på planlegging av en allé og en systematisk bevaring med hensyn til drift og vedlikehold som bør sette standard for framtidig opparbeidelse av nye og bevaring av eksisterende alléer, heter det i juryens uttalelse.

Borgestadalléen ble etablert av statsminister Gunnar Knudsen i 1920. Alléen ble bygget framtidsrettet, med høyde for framtidig økt biltrafikk og et 500-årsperspektiv for trærene. Eierne på Borgestad gård har skjøttet alléen gjennom størstedelen av dens levetid. I 1985 ble alléen, kulturlandskapet og gården fredet – og det ble utarbeidet en plan for skjøtsel av alléen. Skien kommune overtok ansvaret for skjøtselen på oppdrag fra Statens vegvesen. En ny og mer detaljert skjøtselplan ble utarbeidet i 2005 blant annet for å sikre at Vegvesenets drift og vedlikehold av selve vegen ikke skader trærne.

Hederlig omtalt til LOFAST
Vakre Veger Pris-juryen har også gitt hederlig omtale til E10 Lofotens fastlandsforbindele (fase II). Byggingen av den nesten 30 kilometer lange strekningen fra Raftsundet til Gullesfjordbotn var krevende. Veganlegget grenser inn til nasjonalpark, landskapsvernområde og varig verna vassdrag. Vegen er lagt gjennom uberørte naturområder.

- Målsettingen om å skape et ‘lavmælt byggverk i et storslått landskap’ har vært vellykket. De overordnede linjeføringene, terrengbehandling og naturlige revegetering bør sette standard for vegbyggingen i sårbart naturlandskap, sier juryen.

Priv. til red.:

 

Pressekontakter:

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen treffes via
Pressesjef Kjell Bjørn Vinje, mobil: 951 36 757

Alf Støle, Statens vegvesen (fagsekretariatet)
Mobil: 412 07 991

Sunniva Schjetne, Statens vegvesen (fagsekretariatet)
Mobil: 481 81 299