Morgan Anderson i Syklistenes Landsforening hevder at Vegvesenet nedprioriterer syklistenes sikkerhet, og at våre standarder ikke gir rom for de gode løsningene.

Vi synes dette er en debatt vi skal ta, fordi syklister, fotgjengere og MC-førere er de gruppene der vi ikke har lykkes å få ned skadetallene. Flere syklister, i tettere trafikk, er åpenbart en av utfordringene framover.

Vegvesenet prioriterer trafikksikkerhet, og de standardene vi har for sykkelfelt og sykkelveier er basert på internasjonal forskning. Som Anderson skriver kan kommunene velge andre standarder, for eksempel bredere sykkelfelt, så lenge løsningene er i samsvar med trafikkreglene.

Oslo kommune har en positiv drive for sykkeltilrettelegging. Og løsningene som velges fraviker ikke så mye fra Vegvesenets retningslinjer som Anderson later til å tro. Det er dessuten et nært samarbeid mellom kommunen og Vegvesenet. Trafikkbildet utvikler seg, og det må også vår verktøykasse. Vi samarbeider om «sykkelpiloter» flere steder. Oslo prøver for eksempel ut den «danske cykelstien» i Åkebergveien.  Løsningen består i å løfte sykkelarealet noe opp fra bilistens areal. Vi er positive til å teste ut dette, og evaluerer løsningen.

Hovedproblemet i mange byer er mangel på et sammenhengende sykkelnett. Det øker faren for ulykker. Men vi kommer ikke unna at den enkeltes atferd har mye å si.For eksempel skjer mange alvorlige sykkelulykker i blindsonen til de tunge kjøretøyene i kryss og høyresving. Derfor terper Vegvesenet i sine kampanjer på at vi alle må samhandle når vi ferdes i trafikken.

Det virker som Anderson mener at Dronning Eufemias gate er uegnet for sykling. Vi er heller ikke fornøyd med dagens tilrettelegging for syklister. Vi har forståelse for dem som føler det utrygt å ligge i sykkelfeltetog arbeider sammen med kommunens etater for bedre sykkelløsninger i Bjørvika.

Vegvesenet i Oslo har gjort en rekke tiltak for å bedre situasjonen: Sykkelfeltet er farget rødt, det er laget en øy foran høyresvingen inn til Nylandsveien, det er kjøreforbud for privatbiler i rushtida og sykkelfeltet er lagt bak en holdeplass i retning mot vest.

Vegvesenet har sine ord i behold om at trafikkbildet ikke har satt seg. Bjørvikaer i dag et utbyggingsområde med mye anleggstrafikk. Utbyggingen tar fortauareal på sørsiden av Dronning Eufemias gate og den parallelle Operagata er stengt for trafikk.

Det er et premiss at Operagata skal ha tilrettelegging for sykling. Syklistens Landsforening er trukket med i pågående diskusjoner om dette. Operagata vil bli et alternativ for syklistene.

Vi er enig med Morgan Anderson i at mye handler om prioritering. Først må man velge hvem man skal prioritere, derettergir standardene føringer for utformingen. Det er mange ønsker og behov som er bygd inn i en gate som Dronning Eufemias gate. Det er 15 m brede fortau for å skape byliv og en flott beplanting, kollektivfelt, sykkelfelt, trikketrasé og ett felt for privatbil som er nødvendig som atkomst til Oslo S og omkjøringsvei for tunnelene. Først den dagen vi har full funksjonalitet i Bjørvika-gatene får vi svaret på om prioriteringene har vært gode. I mellomtiden gjør vi det beste ut av situasjonen.