- Gjennom mange år har vi sett at vegkantene gror igjen, trafikksikkerheten blir redusert og på enkelte steder kan man få følelsen av å kjøre gjennom en ”grønn korridor”, sier sjefingeniør Kristin Tangvik som er koordinator for funksjonskontraktene i Statens vegvesen.

Tangvik forteller at Staten vegvesen for to år siden startet en offensiv for å stoppe gjengroinga.
- På veger med høg trafikk ryddes det nå ut til seks meter fra vegkanten og på mindre trafikkerte veger inntil fire meter fra vegkanten, forteller Tangvik.

På grunn av at funksjonskontraktene går over fem år, vil det ta noe tid før dette er gjennomført i hele regionen.

Ta hensyn!
Dette betyr at det for tida er mange som jobber med skogrydding og siktrydding langs vegene.
- Det er viktig at trafikantene er oppmerksomme og tar hensyn til dette, sier Tangvik. Arbeidet skal alltid være skiltet, og trafikanter må ta hensyn til skilting og fartsbegrensninger.

Tangvik oppfordrer også til at hindringer, som for eksempel strømgjerder, høyballer og lignende fjernes når kant- og siktrydding pågår, slik at entreprenørene får utført denne viktige jobben.

Veg- og grunneier har ansvar
Statens vegvesen minner om at veg og grunneier plikter å rydde for sikt i egne avkjørsler. Statens vegvesen utfører langsgående kant- og siktrydding på hovedvegnettet, men mange steder vil ikke dette være tilstrekkelig til å opprettholde fri sikt med kommunale kryss og private avkjørsler.

Der det er plantet, eller har vokst fram hekkelignende beplanting, har eier plikt til å vedlikeholde dette slik at det ikke vokser innover vegens eiendom og medfører redusert sikt, ulemper eller kan skade kjøretøy.

Mer informasjon:
•        Seksjonssjef Ivar Nervik, tlf 924 26 263, for Sør-Trøndelag distrikt

•        Senioringeniør Arnfinn Løvik, tlf 922 43 506, for Nord-Møre og Romsdal distrikt

•        Sjefingeniør Hågen Ven, tlf 482 98 883, for Nord-Trøndelag distrikt

•        Overingeniør Kjell Haukeberg, tlf 909 51 378, for Sunnmøre distrikt

•        Sjefingeniør Kristin Tangvik, tlf  974 29 854, for samlet informasjon.