– ITS-tiltak kan ofte tilby mer effektive løsninger på utfordringer i trafikken enn tradisjonelle vegtiltak, mener Morten Welde fra Vegvesenets teknologiavdeling.

Mangedobling av investering
Welde har tidligere gjennomført en nytte-kostnadsanalyse av automatiseringen av bomringen i Oslo (AutoPASS fra 2001) i samarbeid med James Odeck, Dr. oecon og professor ved NTNU og Høgskolen i Molde. Denne viser et nytte-kostnadsforhold på 4.7, det vil si at for hver investerte krone får samfunnet tilbake fem kroner og sytti øre – altså nesten en seksdobling av investeringen.

– En hver analyse som ender opp med et nytte-kostnadsforhold på mer enn 0 er positiv. Om vi tar for oss mer moderate resultater, overgår dette også de aller fleste forventninger, forklarer Welde. Som eksempel nevner han innføringen av et samlet elektronisk billetteringssystem for kollektivtrafikken i Trøndelagsfylkene (t:kort) i 2007 og 2008. Her undersøkte Welde regnestykket i Trondheim, og fant et nytte-kostnadsforhold på 1,04. – Om vi hadde inkludert begge Trøndelagsfylkene hadde nok verdien blitt høyere, sier han.

Forskeren har også foretatt en nytte-kostnadsanalyse på Vegvesenets forsøk med innføring av AutoPASS på ferjesambandet Rv715 Flakk - Rørvik i Nord-Trøndelag. Systemet vil redusere behovet for billetteringsressurser, og gir samfunnet en gevinst på hele 6,5 kroner.

Forsiktige estimat
I tillegg til at tallene nesten kan virke for gode til å være sanne kan Welde forsikre at dette ikke er tilfelle:

– Vi har brukt konservative estimater for å ikke overdrive lønnsomheten. Når det gjelder t:kortet spesielt vil nok den samfunnsøkonomiske lønnsomheten bli mye større når systemet kommer inn i en mer stabil driftsfase, sier forskeren.