I statsbudsjettet for 2015 står det:

Ved utgangen av 2015 vil mer enn 600 km av riksvegnettet være firefelts veg, noe som utgjør om lag 50 prosent av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene.

Torsdag 3. desember åpnet ny rv. 22 på Fet i Akershus. Dermed har vi utført halvparten av den planlagte firefeltsutbyggingen.

Se video av ny rv.22.

Godt tempo

- Det er vel verdt å dvele ved dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Mye av de 600 km er bygget siden 2000-årsskiftet. Vi har kommet opp i et godt tempo, og vi regner med å fortsatt få økte midler til å bygge ut et sammenhengende riksvegnett med høy standard der trafikkgrunnlaget er tilstede, minner han om.

Med utgangspunkt i nåværende NTP vil vi allerede ved utgangen av 2018 ha økt til 785 km firefelt.

Ambisjonene øker

Målet om 1 200 km firefelt knytter seg til trafikkmengde. Forventet trafikk på 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) er kravet for firefeltsutbygging. 

Riksvegutredningen som ble lagt fram tidligere i år har et perspektiv fram til 2050. Man ser for seg at firefeltutbyggingen fortsetter og at 1990 km har slik standard om 35 år.

 Se firefelt i Vegkart.

Noen fakta om motorveier i Norge

  • Norges første motorvegparsell var Berger–Hvam på E 6 i Akershus; som åpnet for trafikk for 51 år siden. (høsten 1964).
  • To likheter med ny rv. 22 Fetveien. Begge er 5,5 km lang og begge ligger i Akershus!
  • Da Statens vegvesen la fram sin motorvegplan i 1963 anbefalte man bygging av 305 km motorveg for planperioden 1963 – 1972. Planen ble vedtatt i Stortinget, men den gang aldri fulgt opp.
  • Ved utgangen av handlingsprogrammet 2014 – 2018 regner vi med å ha utvidet firefeltstrekningene  til 785 km.