Arbeidene med å utvide E6 til en firefelts veg med midtdeler på strekningen Dal-Minnesund er godt i gang. På denne strekningen skal også Julsrud og Minnesund bruer utvides til fire felt med midtdeler. Utvidelsen av disse to bruene skal firmaet NCC gjøre.

Vel halvannet års byggetid
Utvidelsen av Julsrud og Minnesund bruer i E6 vil foregå i perioden februar 2010 til november 2011. I perioden april 2010 til juli 2011 vil Minnesund bru være stengt for trafikk, og E6-trafikken vil i denne perioden bli ledet over til gamle E6 over Langset bru og gjennom Langset sentrum.

Lange og brede bruer
Julsrud bru har i dag tre felt og er 315 meter lang, mens Minnesund bru har to felt og er 532 meter lang. Begge bruene vil utvides til fire felt med midtdeler, og vil etter utvidelsen ha en bredde på ca. 22 meter.