Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Seks bilførere og en passasjer omkom i de sju dødsulykkene på vegene i Oppland. Seks av ulykkene skjedde i Vestoppland, mens en omkom i trafikken i Gudbrandsdalen. Ingen mistet livet i ulykker på E6 i Oppland i 2019, mens to mennesker omkom i på rv. 4. 

Snittet for de fem siste årene er 7,4 trafikkdrepte. For ti år siden mistet til sammenligning 10 mennesker livet på vegene i Oppland.  

Fire av dødsfallene skjedde i møteulykker hvor føreren av bilen omkom i 2019. To personer omkom i to utforkjøringsulykker. I den siste ulykken døde en mann i en forbikjøringsulykke på rv. 15 i Vågå.

Tryggere biler og veger

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 29 mennesker i trafikken i 2019 mot 28 året før. 26 av de 29 var menn. Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid, er viktige årsaker til tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i Norge i forhold til 2002 da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

- Hvis vi skal holde ulykkestallene lave, og helst få dem ytterligere ned, må vi fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk og rumlefelt på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegstrekningene på rv. 4 og E6, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Oppland.

Vegvesenet i Oppland har også gjennomført flere mindre tiltak for tryggere veger de senere årene med sikring av fotgjengerfelt, utbedring av svinger, kryss, oppsetting av siderekkverk, diverse fartsreduserende tiltak og utbedring av sideterreng.

- Dette arbeidet fortsetter vi med i 2020, sier Løkken.

Han mener offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene.

Hånda på rattet

På landsbasis er det en liten økning i antall drepte i trafikken fra 107 i 2017 til 108 i 2018. Likevel vil 2018 være et av årene med lavest antall drepte på vegene i Norge etter 2. verdenskrig. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en liten økning fra 27 drepte i 2017 til 28 i 2018.

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Løkken.