Det trestammede furutreet "De tre furuer" ved fv. 599 Rokkeveien i Halden kommune skal felles mandag 14. august. Avgjørelsen er tatt av Statens vegvesen på bakgrunn av tilstands- og risikovurdering utført i begynnelsen av måneden.

"Treet har alvorlige strukturelle svakheter av en karakter som medfører akutt fare for kollaps", heter det i Vegvesenets begrunnelse for felling (Full rapport tilgjengelig for nedlasting i margen). Treet er også blitt spesielt utsatt etter at naboskogen er felt. 

Administrativt fredet

"De tre furuer" har vært administrativt fredet siden 1921. Begrepet betyr at det er grunneier/forvalter som har bestemt at treet skal være vernet, og ikke miljøvernmyndighetene. Grunneier er Opplysningsvesenets fond.

Treet står i Rokke landskapsvernområde, hvor verneforskriften forbyr "inngrep som kan endre landskapets art eller karakter vesentlig". Fylkesmannen i Østfold har imidlertid vurdert at trefellingen ikke rammes av denne bestemmelsen, og tiltaket kan derfor utføres uten dispensasjon fra fylkeskommunen.

Fellingsarbeidet skal utføres av Mesta.

Kontaktperson:

Marianne Bjørsland, Plan og trafikk Østfold
Tlf: 997 27 083
marianne.bjorsland@vegvesen.no