Prioriterer kollektivtransporten

På begge sider av holdeplassene Nordberg, Frøyas vei og Sofiemyr senter skal det totalt etableres seks nye leskur og kantstopp. Kantstopp er en holdeplass med stopp i kjørebanen.

- Ved å bygge om fra busslommer til kantstopp vil bussene bruke kortere tid på holdeplass. Andre kjøretøy må stå bak og vente den tiden det tar å betjene hver enkelt holdeplass. Det betyr at bussen blir prioritert i Sønsterudveien, sier Vegard Moe i Statens vegvesen. Han påpeker at kantstopp som regel krever mindre areal enn busslommer. Det gjør det ofte mer økonomisk å etablere kantstopp når holdeplasser skal oppgraderes for å tilfredsstille kravet til universelt utforming. 

Opphøyde gangfelt

I tillegg skal det etableres fire opphøyde gangfelt ved innkjøringene til Ødegården, Sofiemyr senter, Frøyas vei og Søndre Skrenten, samt at det skal etableres bedre belysning langs deler av strekningen. 

Ved innkjøringene til Wessels vei og Holbergs vei skal krysningspunktene strammes opp ved å flytte fotgjengerfeltene litt lenger inn i Wessels vei og Holbergs vei.

Redusert framkommelighet.

Arbeidet skal pågå på dagtid mellom kl. 07 -19 mandag til fredag fram til begynnelsen av desember. Det vil bli benyttet manuell dirigering og signallys. Det vil være redusert framkommelighet på strekningen Sønsterudveien x Kongeveien – rundkjøring ved fv. 152 Skiveien mens arbeidene pågår.

Anbefalt omkjøring

Anbefalt omkjøring er fv. 1420 Tverrveien og fv. 152 Skiveien mens arbeidet pågår.

På vegne av Akershus fylkeskommune

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune. Arbeidet er estimert til å koste 5,5 millioner kroner.

Akershus fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter
som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene.
Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.