Ringvegen
Tiltaket omfatter utvidelse av Ringvegen for å gi plass til sykkelfelt, rabatt og fortau. Dagens bredde på kjørefeltet beholdes. Krysset mellom Ringvegen og Rådhusvegen bygges om til rundkjøring. Kontrakten for ombygging av Ringvegen er på 30 mill. kr uten mva.

Tverrveg
Ny tverrveg omfatter bygging av ny veg fra fylkesvei 174 og frem til Ringvegen. (Se illustrasjon). Kontrakten for ny tverrveg er på 119 mill. kr uten mva.

Arbeidene vil hovedsakelig foregå på dagtid, men det må påregnes noe kvelds- og nattarbeid i perioder. Anleggsarbeidene vil dessverre medføre støy, støv og vibrasjoner. Fremkommeligheten i Ringvegen vil bli redusert forbi anleggsområdet. I tillegg vil kjøreatkomsten til enkelte eiendommer være begrenset i perioder. Myke trafikanter skal ha like god fremkommelighet gjennom hele anleggsperioden som ved oppstart, selv om omlegginger må påregnes.

Anleggsstart er planlagt mandag 5. august. Begge vegene skal stå ferdig i løpet av sommeren 2015.