Rv. 4 på vestsida av Mjøsa har like mye trafikk som E6 på østsida, men på rv. 4 går trafikken i to felt, uten midtdeler, mens det bygges firefelts veg på E6. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen lage en skisse for hvordan rv. 4 kan rustes opp fra Gjøvik til Mjøsbrua med tanke på at Nasjonal Transportplan snart skal rulleres. Vegvesenet skal levere en utredning til departementet i høst.

Ny transportplanperiode nærmer seg

Ny rv. 4 med full motorvegstandard fra Hunndalen til Mjøsbrua, med tunnel fra et punkt sør for Gjøvik til Bråstad, er grovt beregnet til å koste om lag 5,4 milliarder kroner med dagens kroneverdi. Dette er ikke et prosjekt som er inne i gjeldende Nasjonal Transportplan, men ved årsskiftet 2020/2021 skal Samferdselsdepartementet legge fram en stortingsmelding for en ny transportplan for perioden 2022-2033.

Køer, barriere mot Mjøsa og ulykker i kryss

Rv. 4 er en viktig nord-sør-forbindelse mellom det indre Østlandet og Oslo, og har stor betydning for næringslivet i Gjøvik-/Toten-området, samtidig som det er tett bebyggelse langs store deler av vegen. I Gjøvik sentrum ligger rv. 4 som en barriere mellom byen og Mjøsstranda, der det går ca. 15 000 biler i døgnet. Mellom Gjøvik og Mjøsbrua er det flere ulykkesbelastede kryss og mange private avkjørsler, og det er mange trafikantgrupper som må dele vegen; både traktorer, mopeder, rutebusser, tungtrafikk, til dels også fotgjengere og syklister, og mange personbiler.

Smalt og svingete sør for Reinsvoll

Vegen trenger også å rustes opp mellom Lygna og Reinsvoll. På denne 27 km lange strekningen har Vegvesenet beregnet at det å gjøre vegen bredere, forsterke bæreevnen, slake ut kurver og sideterreng og legge til rette for færre 60- og 70-soner. Ved å bygge ut til 9 meters vegbredde, er dette beregnet til å koste om lag 550 millioner kroner målt i 2019-kroner.