Hovedgrepet i planen er å sørge for at sykkelveinettet blir sammenhengende og tilgjengelig, slik at en større andel av befolkningen får glede og nytte av sykkelveinettet. Kart og befaringer, GIS-analyser og over 1800 innspill fra byens innbyggere er brukt for å finne de mest optimale strekningene for syklistene.

Oslos sykkelstrategi for 2015-2025 har vært utgangspunktet for den nye planen for sykkelveinettet. Det langsiktige målet er at minimum 80 % av Oslos befolkning skal bo innen 200 meter fra sykkelveinettet. Planen er overordnet og vil derfor ikke detaljere løsninger på ulike strekninger. I planen er det en faglig anbefaling av hvilke strekninger som bør bygges ut innen 2025 og et grovt estimat av kostnader. Plan for sykkelveinettet blir et viktig verktøy for å nå Oslos målsetning om 16 % sykkelandel innen 2025.

Realiseringen av planen vil føre til at det blir bygget flere anlegg som skiller gående og syklende. Statens vegvesen kommer også til å overta investeringsansvaret for de delene av det kommunale sykkelvegnettet som inngår i lengre og sammenhengende ruter, og som forbinder Oslo med regionen rundt.

Innspillene sendes til firmapost-ost@vegvesen.no. Merk e-post med saksnr. 2014071361 «Plan for sykkelveinettet i Oslo».

Åpent møte 

3. september ble det arrangert et åpent møte hos Asplan Viak i Kongens gate 1 klokken 18 – 20 hvor interesserte fikk høre mer om planen, og ble orientert om høringsprosessen.

Selve planen og presentasjonene som ble avholdt i det åpne møtet er tilgjengelige for nedlastning.

Her kan du laste ned planen og presentasjonene fra møtet (NB! Stort vedlegg på 80 MB!)