- Dette bekrefter den trenden vi har sett de siste årene, at bompengeordningen har et godt fotfeste i befolkningen, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Turid Stubø Johnsen.

- Undersøkelsen viser at mange synes det er bra at pengene de legger igjen i bomringen brukes til å bygge ut kollektivtilbud og viktige vegprosjekter som kommer innbyggerne til gode, sier hun. De siste årene har en rekke prosjekter med finansiering fra Oslopakke 3 blitt ferdigstilt, blant annet:  

  • Oppgradering av Kolsåsbanen og Lambertseterbanen
  • Ring 3-prosjektet, åpning av Lørentunnelen og Økerntunnelen
  • Bjørvikaprosjektet, delåpninger Dronning Eufemias gate m.m.

Fornøyd med både veg og kollektiv
2 av 3 synes det er riktig å bruke bompenger til kollektivtiltak.  Lik andel mener at de har et godt kollektivtilbud. - Det er brukt mye midler på kollektivinvestering de senere årene, og det tror jeg folk merker og gjenspeiles i undersøkelsen, sier Stubø Johnsen.
 
Vel verdt å merke seg er at 67 % sier de er fornøyde med hovedvegnettet i Oslo og Akershus. Etter innføringen av Oslopakke 3 har tilfredsheten med både kollektivtilbudet og vegnettet økt med om lag 23 prosentpoeng.

Kø-prising og miljødifferensiering
Undersøkelsen viser også at befolkningen i Oslo og Akershus i utgangspunktet er positive til at det innføres kø-prising og differensierte takster i bomringen. Dette kan for eksempel være forskjellig takst på ulike tider på døgnet og billigere passeringer for miljøvennlige biler. Om lag 60 % av de som har tatt standpunkt synes slike tiltak er en god idé, og 3 av 4 mener det er riktig med restriktive tiltak for å bedre luftkvaliteten, som for eksempel piggdekkavgift.

Forbedringspotensial på sykkel
74 % av de spurte mener at syklister som trafikantgruppe bør prioriteres opp. Om lag halvparten av de spurte sier også at de ville syklet mer om tilretteleggingen var bedre. Disse resultatene samsvarer med tidligere års undersøkelser.

Se www.prosam.no for å lese hele undersøkelsen.