Statens vegvesen har i dag besluttet å opprettholde kjøremønsteret i tunnelen med å snu kjøreretningene avhengig av rushtrafikken.

Inn til Oslo (fra sør): kl. 04.30 – 12.00
Ut fra Oslo (fra nord): kl. 12.00 – 21.00
Toveis-trafikk i ett løp: kl. 21.00 – 04.30.

I helgene i september blir det følgende kjøremønster (oppdatert 23.09.17):

Lørdager:        

  • Ut av Oslo (fra nord): kl. 08.00 - 14.00
  • Inn til Oslo (fra sør): kl. 14.00 - 21.00

Natt til søndag: Toveis-trafikk kl. 21.00 - 08.00

Søndager:

  • Ut av Oslo (fra nord): kl. 08.00 - 13.00
  • Inn til Oslo (fra sør): kl. 13.00 - 23.00

Natt til mandag: Toveis-trafikk kl.23.00 - 04.30

- Det er flere årsaker til at vi ikke velger å bruke toveis-trafikk gjennom hele døgnet. Vi tror køene inn og ut av Oslo i rushen vil øke betydelig. Samtidig er den nesten 4 km lange tunnelen svært sårbar for hendelser, som vi har nesten daglig. I verste fall kan slike hendelser føre til svært lang stengetid på grunn av opprydding. Med toveis-trafikk i det åpne løpet vil oppryddingen ta mye lengre tid, noe som vil gi enda mer kø, sier Karbø.

Bedring

- Trafikken går greit inn til Oslo om morgenen og ut av Oslo på ettermiddagen. Det skyldes at vi har to felt åpne i samme retning i tunnelen. Trafikken i motgående retning går via fv. 156. Spesielt køene sørgående ut av Oslo på morgenen er blitt noe bedre i løpet av uken. Dessverre kan vi ikke si det samme om trafikken syd for tunnelen inn mot Oslo på ettermiddagen. I perioder har køen stått helt tilbake til Vestby på E6. Dette er ikke akseptabelt, og vi har forståelse for trafikantenes frustrasjon, sier Karbø.

Karbø oppfordrer alle som kan, til å reise kollektivt, samkjøre eller bruke alternative omkjøringsveger. På Korsegården i Ås er det innfartsparkering.

- Vi ønsker i hovedsak at lette kjøretøy bruker omkjøringsvegene, mens vi ønsker at de tyngre kjøretøyene skal bruke E6, alternativt E18, inn og ut av Oslo. Vi kommer nå til å forsterke informasjonen til trafikantene om omkjøringsvegene, både gjennom media, FB, Twitter og gjennom bedre skilting langs vegen, sier Karbø.

Gjennomfører tiltak på omkjøringsveg

På fv. 156 gjennomfører nå Statens vegvesen flere tiltak for å bedre fremkommeligheten, blant annet avkjøringsfelt ved Kjærnesvegen, ny rundkjøring ved avkjøringen til Nesodden og justering av rundkjøring ved Vinterbro senteret. Av hensyn til beboerne, blir også Sundbyvegen stengt for gjennomkjøring.

Fakta om rehabiliteringen av Nordbytunnelen:

Rehabiliteringen er nødvendig for å øke sikkerheten for de som kjører i tunnelen, og for å bedre driftssikkerheten og dermed bedre fremkommeligheten på E6. Mange av disse oppgavene krever at det ikke er trafikk i tunnelen der arbeidet pågår.
- Vi utbedrer rømningsveiene.
- Vi utvider de tekniske rommene – tre rom i tunnelen og tre «i dagen».
- Ventilasjonsanlegget oppgraderes.
- Skiltingen blir bedret.
- Vi oppgraderer SOS-kioskene.
– Brannsikringen skal bedres.
- Vi installerer nytt bomanlegg.
– Vi installerer nytt system for styring, regulering og overvåking.
– Nordgående løp blir stengt til 4. desember. Etter dette jobber vi om natten, og tunnelen er åpen i begge retninger om dagen.
– Høsten 2018 stenger vi det andre løpet i en periode for å utføre tilsvarende rehabilitering.
– Vi tar sikte på å være ferdige med tunnelen våren 2019.

Klikk her for mer informasjon om rehabiliteringen av Nordbytunnelen

 

 

         Aktuelle   kollektivselskap: