Holdningsundersøkelsen om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus har vært foretatt hvert år siden 1989. Siden 2014 har flertallet vært positive til bomringen, og dette holder seg. 37 % av de som er for bomringen oppgir at det er positivt at den bidrar til å begrense biltrafikken generelt. – I tidligere år svarte deltakerne at det mest positive med bomringen var å få mer penger til veiutbygging og vedlikehold. I år er det altså litt flere som synes at det er viktigst å begrense bilbruken, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. Dette forsterkes av at andelen som er positive til bomringen av miljøhensyn har gått markant opp, fra 15 til 20 %.

Takstendring førte til liten endring
1. oktober ble det innført tids- og miljødifferensierte takster i Osloringen. Også etter innføringen er over halvparten av befolkningen positive til at de som forurenser mest skal betale mer enn de som forurenser lite. 52 % synes dette er riktig, mens bare 38 % er for tidsdifferensiering (rushtidsavgift).

Stort sett tilfreds med vei og kollektivtilbud
Tilfredsheten med veinett og kollektivtilbud er høy. 72 % oppgir at de er fornøyde med hovedveinettet, og like mange er fornøyd med kollektivtilbudet. På den annen side er bare 33 % fornøyd med sykkelveinettet, men det er likevel en bedring fra tidligere år. Hele 82 % synes tilretteleggingen for de gående er god. – Det er veldig hyggelig at tilfredsheten med veinettet og kollektivtilbudet er så høy. Når det gjelder sykkel er det fremdeles mye å gå på, innrømmer Stubø Johnsen.

Elbilfordeler
Elbiler har en rekke fordeler i dagens bomring, og dette ser ut til å ha relativt høy støtte i befolkningen. 70 % synes det er riktig at elbiler skal passere i bomringen til redusert pris, og 65 % synes de skal få kjøre i kollektivfeltet om de har en eller flere passasjerer.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen har vært gjennomført hvert år siden innføringen av bomringen. Den skal gi et bilde på hvilke holdninger innbyggerne i Oslo og Akershus har til en rekke spørsmål rundt bomringen og vei- og kollektivtilbudet i området.

Fakta om Oslopakke 3 og bomringen:

  • Bomringen i Oslo ble innført i 1990 for å finansiere en rekke vei- og kollektivprosjekter.
  • Inntektene fra bomringen var på 2,8 mrd. i 2016 og finansierer tiltak i Oslopakke 3.
  • Det er 29 bomstasjoner i Oslo og på bygrensa mellom Bærum og Oslo.

Se www.prosam.org for å laste ned hele undersøkelsen.