Bred politisk forankring
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad er fornøyd med at avtalen er i havn. - Jeg er veldig glad over at vi har kommet frem til et resultat som er bredt politisk forankret. Med dette har vi brakt prosjektene fra 2006 et langt skritt nærmere realisering. Mange av de tidligere riksveiene er nå fylkesveier. Dette gir fylket et større ansvar for gjennomføring av disse prosjektene. Forliket øker imidlertid ramma til fylkesveier vesentlig - så dette skal vi klare, sier Jegstad. - Vi legger til rette for mer attraktiv kollektivtransport og bidrar til by og tettstedsutvikling både i Oslo og Akershus. Vi kan realisere Fornebubanen og Ahusbanen og øker tilskuddet til drift av kollektiv. Samtidig er vi i stand til å realisere E18 - vestkorridoren.

Vesentlig kollektivstyrking
Også byråden for miljø og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen, er glad for avtalen. - 60 % av bompengene i Oslopakke 3 vil med denne avtalen gå til kollektivtiltak. Med dette styrkes kollektivtrafikken i Oslo vesentlig ved at vi i de nærmeste årene får nok penger til å ruste opp trikke- og T-bane-nettet og bygge Lørenbanen. Dette legger grunnlag for å kjøpe nye, moderne trikker og å øke kapasiteten på T-banen med opp mot 30 %. De neste store kollektivprosjektene etter dette er Fornebubanen og bane til A-hus, sier Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Avtalen gir også grunnlag for en økt satsing på sykkelvegnettet.

Befolkningsvekst gir utfordringer
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen påpeker at noe må gjøres for å møte den store befolkningsveksten i hovedstadsregionen. - Oslopakke 3 er et nødvendig skritt for å møte transportutfordringene i årene fremover. Den vil bidra til hovedmålet om å redusere rushtidsforsinkelsene med en prioritering av næringstransport og kollektivtransport, sier han. - I det hele tatt er dette god kollektivtenkning som også ligger til grunn for det nylig fremlagte forslaget til Nasjonal Transportplan. - I nær fremtid vil pakka gi grunnlag for oppstart av tre viktige prosjekter i 2013: Lørenbanen, E16 Sandvika - Vøyen og rv. 22 Lillestrøm - Fetsund, avslutter Terje Moe Gustavsen.

Hva er Oslopakke 3?
Oslopakke 3 (O3) er en plan for finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. O3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. I år er avtalen reforhandlet og det er den reforhandlede pakken som nå presenteres og som skal behandles i bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og i Stortinget. Forslag til revidert Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 73,5 mrd. kr. (2013-prisnivå) for perioden fram til 2032.