Kontrakten har en verdi på i overkant av 1,9 milliarder kroner og det var tre rederi som leverte tilbud. I evalueringen er pris vektet 70% og miljø 30%.

Kontrakten gjelder drift av to helelektriske ferjer og to hybridferjer. Det blir avganger hvert 20. minutt på dagtid på hverdager.

I kontrakten settes det som krav at tillatt utslipp på sambandet maksimalt kan være 8000 tonn CO2/år og 90 tonn NOx/år. Dette tilsvarer rundt 60 % reduksjon i CO2- og NOx-utslipp sammenlignet med konvensjonell drift.

Det er Fjord1 ASA som har dagens kontrakt på sambandet, som er Norges femte mest trafikkerte ferjesamband. Rederiet begjærte midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. Begjæringen ble ikke tatt til følge.