Det er konklusjonen i en utredning Statens vegvesen har utarbeidet med bakgrunn i Stortingets behandling av Nasjonal transportplan i fjor. Her ba et flertall i transportkomiteen om at man måtte se på muligheten for å etablere en ny ytre kystveg for å legge til rette for økende oljeaktivitet og ny næringsutvikling.

Les hele rapporten her.

Sammenhengende veg

Statens vegvesen har tatt utgangspunkt i dagens fylkesveger på strekningen mellom Leirbotnvatn på E6 i Alta og Kvalsund bru på riksveg 94. I tillegg til en omfattende oppgradering av dagens smale og til dels rasfarlige veger, er det lagt til grunn at ferjesambandet over Korsfjorden erstattes med bru- eller tunnelløsninger. Mellom Lille Lerresfjord i Alta og Saraby i Kvalsund er det ingen forbindelse i dag, og her vil det være behov for en tunnel for å få en sammenhengende ytre kystveg.

En ny sammenhengende veg mellom Leirbotnvatn og Kvalsund bru er beregnet å koste mellom 6700 og 7800 millioner kroner, avhengig av valg av løsninger. Selv om beregningene er svært grove, mener Statens vegvesen at de gir et godt bilde av investeringsnivået for en ny kystriksveg.

Lengre reisetid

Selv med en ny veg av normal standard og uten ferje, vil ikke reisetida mellom Alta og Hammerfest bli kortere. Avstanden mellom Leirbotnvatn på E6 og Kvalsund bru på riksveg 94 er 83,5 kilometer i dag og beregnet reisetid er 65 minutter. En ny ytre kystriksveg vil bli 95 kilometer lang og få en reisetid på 91 minutter.

Bare noen få hundre mennesker i området vil få et bedre transporttilbud, og Statens vegvesen ser heller ikke at en ny veg vil ha vesentlig betydning for utviklingen av næringslivet.

Selv om man sparer kostnader til ferje over Korsfjorden, regner Statens vegvesen med at økte drifts- og vedlikeholdskostnader til tunneler, bruker og økt veglengde vil medføre tilsvarende økning i driftskostnadene.  

Vil prioritere Sennalandet og Kløfta

– Statens vegvesen anbefaler derfor at investeringene i riksveger prioriteres i dagens korridorer mellom Hammerfest, Alta og riksgrensen mot Finland og at vi utbedrer flaskehalser på E6 over Sennalandet, på E45 gjennom Kløfta og riksveg 94 i Hammerfest. Dette er tiltak som også vil gi bedre regularitet vinterstid, og som er viktige for næringstransporten, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen Region nord.