Regjeringen gir klarsignal for å sette i gang to nye vegprosjekter i 2018. Det blir anleggsstart for bygging av nye Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark og for E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien, som er siste del av utbyggingen av E6 på Helgeland.

- Dette er et solid budsjett for riksvegene, som sikrer framdriften på alle pågående prosjekter og arbeidet med å sikre tunneler. Det er ekstra gledelig at vi kommer i gang med det siste delprosjektet på Helgeland og med Skarvbergtunnelen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Åpner nye E6-strekninger

Flere store prosjekter åpnes i 2018. Det største enkeltprosjektet er Hålogalandsbrua på E6 i Nordland, som skal være ferdig til sommeren. Sluttkostnaden er beregnet til 3,9 milliarder kroner, og omfatter også skredsikring av en tilstøtende strekning. Hålogalandsbrua gjør E6 18 kilometer kortere.

På E6 i Nord-Troms åpnes Sørkjosfjellet tidlig i 2018, mens Indre Nordnes-Skardalen ventes ferdig på slutten av året. Totalkostnaden for disse prosjektene er 2,1 milliarder kroner, og de gir en samlet innkorting på 10 kilometer.

I Finnmark åpnes strekningen Storsandnes-Langnesbukt. Dette er siste etappe av den samlede utbyggingen av E6 vest for Alta. Den nye vegen blir to kilometer kortere og åpnes til sommeren.

Totalt blir altså E6 mellom Narvik og Alta 30 kilometer kortere i løpet av 2018.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi snart har gjennomført et sammenhengende løft for disse strekningene. Med den delen av E6 som allerede er tatt i bruk vest for Alta, blir den samlede innkortingen på 40 kilometer. I tillegg er skredfarlige punkter fjernet og den generelle standarden har økt.

Satser tungt på Helgeland

I årene som kommer vil det være aller størst investeringsaktivitet på Helgeland. I statsbudsjettet for 2018 er det satt av totalt 1,5 milliarder til nybygging og utbedring av E6 på Helgeland, og de totale investeringskostnadene er beregnet til 6,6 milliarder kroner.

Lengst sør i fylket legges det opp til anleggsstart på strekningen Kapskarmo-Brattåsen-Lien i Grane. Strekningen går over 22 kilometer og innebærer at E6 legges i ny trasé vest for Trofors. Det skal også bygges en tunnel og to bruer for kryssing av Vefsna og Svenningdalselva. Den nye vegen planlegges åpnet for trafikk i 2022.

Samtidig pågår utbedringsarbeider innenfor en samlet strekning på 260 kilometer mellom Saltfjellet og grensa mot Nord-Trøndelag gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt.

- Dette innebærer at entreprenørene har større frihet til å finne gode og effektive løsninger. Dette tror jeg vil gi gode resultater som også kan danne mal for vegbygging andre steder i landet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Byggestart for Skarvbergtunnelen

I forslaget til statsbudsjett er det satt av 70 millioner til oppstart for den nye Skarvbergtunnelen på E69 til Nordkapp. Prosjektet omfatter en strekning på 6,8 kilometer, hvorav den nye tunnel blir 3470 meter lang. I år har det blitt ført strøm fram til området, og etter planen skal prosjektet lyses ut på anbud på nyåret med sikte på byggestart til sommeren. De totale kostnadene er beregnet til 785 millioner kroner, og tunnelen ventes ferdig i 2021.

Høy kontrollaktivitet

Et satsingsområde neste år er kontroll med tungbiler. Statens vegvesen har totalt 30 tungbilkontrollører i Region nord, som kontrollerer 11.000 tungbiler årlig. Så langt i 2017 har 1116 tunge kjøretøy fått bruksforbud.

- Vi legger opp til like høy kontrollaktivitet neste år.I tillegg har Statens vegvesen styrket innsatsen for å forebygge å avdekke kriminalitet innen transportsektoren, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Framdrift for pågående prosjekter

Statsbudsjettet sikrer framdriften i de pågående vegprosjektene i Nord-Norge. I tillegg til Helgeland, gjelder dette bypakkene i Bodø og Harstad, Tjernfjelltunnelen på riksveg 77 i Nordland, Adkomstvegen til Tromsø havn i Breivika, gang- og sykkelveg og vegomlegging på riksveg 93 ved Salkobekken i Alta og byggingen av Tana bru i Finnmark.

Prioriterer tunneler

I tillegg til pågående veganlegg, er sikring av tunneler prioritert i regjeringens framlegg til statsbudsjett. I Nord-Norge er det satt av 380 millioner kroner til oppgradering av tunneler.  Neste år vil arbeidet foregå på to av E6-tunnelene i Nordland - Tømmernestunnelen i Hamarøy og Fagernestunnelen i Narvik. Det kan også være aktuelt å starte arbeidet på noen av E6-tunnelene i Troms.

 - Dette er viktig og nødvendig for å bringe tunnelene i tråd med sikkerhetsforskriftene. Samtidig er arbeidet omfattende og kostbart arbeid, så det betyr dessverre at vi ikke har mulighet til å ta igjen forfallet på bruer, kaier, drenering og annet vegutstyr i 2018, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

I morgen vil Statens vegvesen presentere sine planer for tiltak de neste seks årene. Da legger etaten fram sitt forslag til handlingsprogram, som er en konkretisering av Nasjonal transportplan 2018-2029, som ble behandlet i Stortinget på forsommeren.