I vinter har mange tunge kjøretøy stått fast langs fylkesveg 57 til Tromvika. Troms fylkeskommune har derfor bedt Statens vegvesen vurdere strakstiltak som kan forebygge nye utforkjøringer, ikke minst for å møte sjømatnæringens behov for en forutsigbar veg.

Etter ønske fra utviklingslaget i Tromvika har Statens vegvesen først testet lysregulering av den mest kritiske delen av strekningen.

- Det er ikke strøm i området, og et system med mobile lys drevet på batteri har vist seg å være uegnet langs denne vegen. Avstanden mellom punktene ble for stor. Lysene klarte derfor ikke å kommunisere seg imellom og ga feil signal til trafikantene. Vi frykter også at et batteridrevet system ville blitt for sårbart, særlig på uværsdager når varslingen er viktigst. Siden vegen er så smal, vil slike lys komme så langt ut i vegbanen at de også kunne skapt problemer for brøytinga, og i verste fall bli påkjørt, sier seksjonsleder for plan og forvaltning Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen.

Skilter forkjørsrett

I stedet for den testede løsningen med lysregulert veg, får kjøretøy et stykke på veg opp Grøtfjordfjellet nå forskjørsrett. Slik kan de bruke hele vegbanen om nødvendig, for å komme over de særlig kritiske punktene. Det er imidlertid viktig å følge skiltene som viser hvilken del av strekningen forkjørsretten gjelder for. 

- Forutsetningen er fortsatt at de er riktig skodd, med kjettinger dersom forholdene krever det, minner Austlid om.   

Kjøretøy på veg i motsatt retning får vikeplikt og mulighet for å stoppe i veglomme med fri sikt mot krysset i Grøtfjorden. Hastigheten blir også satt ned på strekningen, og trafikanter i begge retninger blir varslet om at vegen blir smalere.

Tiltak langs fylkesveg 57 til Tromvik i TromsTiltak langs fylkesveg 57 til Tromvik i Troms

- Dette blir det mest fleksible på en strekning som ikke har så mye trafikk. Erfaringer med denne løsningen fra tilsvarende strekninger, for eksempel i Finnmark, er gode. Vi vil likevel sammen med Troms fylkeskommune fortløpende evaluere disse tiltakene for å se om de virker etter hensikten. Da er det viktig for oss og fylkeskommunen å holde den løpende og gode dialogen med både utviklingslaget og fiskebruket i Tromvik, sier Austlid.   

Utbedrer vegen

I tillegg til de nye skiltene som gir fullastede trailere forkjørsrett opp Grøtfjordfjellet, vil Statens vegvesen utbedre de mest kritiske punktene på fylkesveg 57 i området. For det første vil de forsterke rekkverket, for det andre fjerne de verste dumpene i vegen der vogntog ofte henger seg fast.

Samarbeid med leiebilfima

- Det er flere aktører som bidrar for at vi skal forebygge nye problemer i dette området, sier Edel Miljeteig Austlid, og nevner blant annet det lokale fiskebruket.

Vi oppfordrer fiskebruket til å sørge for at vogntog blir lastet riktig, med vekt på drivhjulene, og vi minner selvfølgelig om hvor viktig det er at kjøretøyene har gode dekk, med kjettinger om nødvendig.

Yttersida av Kvaløya er imidlertid et område som trafikkeres av langt flere enn fisketrailere, ikke minst vinterturister. Statens vegvesen vil også ta initiativ til en kommunikasjonskampanje i samarbeid med leiebilfirmaer i Tromsø. En slik kampanje skal ha til hensikt å opplyse spesielt byens internasjonale gjester om ferdsel langs vinterveger.

For mer informasjon:
Seksjonsleder for plan og forvaltning, Edel Miljeteig Austlid: 99 23 24 55