Bystyret vedtok samtidig at det først må bygges rassikringstunnel Trældal - Leirvik som en del av hele prosjektet.

Statens vegvesen har kostnadsberegnet vegprosjektet på nytt - med alternative brutyper:

Veger, tunneler Ornes – Stormyra og tradisjonell hengebru: 1860 millioner kroner
Veger, tunneler Ornes – Stormyra og brukonseptet Brusymfoni 2380 mill kr
( begge i 2007-kroner).

Med den store prisforskjellen (520 millioner kr) mellom Hengebru og Brusymfonien vil kun hengebru være med i det videre  prosjekteringsarbeid.

Tunnel Trældal – Leirvika kommer i tillegg med ca 85 mill kroner.

Innsparinger
Statens vegvesen har i samarbeid med Narvik kommune utarbeidet reguleringsplan for strekningen Ornes – Stormyra.

Delstrekninga Stormyra – Bjerkvik bør for øvrig utredes videre med alternative trasèer.

Parallelt med merknadsbehandlingen til reguleringsplanen arbeides det med alternativ bruplassering med fundamentering av brutårnene ute i sjøen med mulig innkorting av hovedspennet fra 1345 meter til ca 1120 meter.

Dette vil være kostnadsbesparende både for selve brua og for arbeidene på land på Narviksiden. Total innsparing kan ligge på 150-200 mill kroner.

For å sikre at denne muligheten er realiserbar, må det først foretas fjellboringer i sjøen på begge sider av fjorden. Denne jobben vil ikke bli gjort før sent i vår. Det skyldes mangelen på entreprenører til å utføre jobben.  

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Ingvar Øvereng, tlf. 775 86 561/ 415 15 609
Utbyggingssjef Stein Johansen, tlf 975 43 088