Det har vært et aktivt år for bruinspektørene i Region sør. Summerer man hovedinspeksjoner og enkeltinspeksjoner kommer man over 4000. Da er også bruene på OPS-strekningene tatt med selv om det er OPS-selskapet selv som inspiserer disse.

To rapporter fra Vegtlisynet som slo fast at Statens vegvesen ikke fulgte eget regelverk for inspeksjoner og en reportasjeserie i VG førte til at etatens egen omfattende gjennomgang av bruforvaltningen endte opp med 19 regionale og sentrale tiltak.

- I tillegg økte vi antallet inspeksjoner i vår region, sier Knut Asbjørn Koland som leder Bruseksjonen i Region sør.

Han sier at det arbeides med omfattende risiko- og sårbarhetsanalyser av inspeksjonsintervall for å konsentrere seg mer om bruer med skader. Dette, tror Koland, fører til antallet unødvendige inspeksjoner kan reduseres. Det er også gjort et krafttak i år for å rydde opp i mangelfulle data i bruregisteret BRUTUS.

Feil i BRUTUS førte til mange oppslag i VG i november 2017. Der ble situasjonen framstilt som mye verre enn den egentlig var. Koland sier at feilrettingen i BRUTUS er et meget viktig arbeid.

- Feil i datagrunnlaget kommer il å forfølge oss hele tiden. Derfor er det tatt nye grep for at brudokumentasjonen skal være på plass. Dette gjelder både fylkesveger og riksveger, sier Koland. Han setter sin lit til at ny teknologi i framtida kan gjøre jobben lettere.

- Bildegjenkjenninger av skader vil kunne revolusjonere inspeksjonene. Etter at Skjeggestadbrua i Vestfold raste i februar 2015 ble det brukt droner med stort hel, og dette er noe som kan økes.Dette er et verktøy som er godt egnet til spesielle bruinspeksjoner og som nok kan brukes mer ettersom denne teknologien utvikler seg, sier Knut Asbjørn Koland, og legger avslutningsvis til at bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) gir også muligheter i fremtiden.

 

2018

Region

Hoved-inspeksjon

Enkelt-inspeksjon

Sum HI og EI

Øst

1.182

1.957

3.139

Sør

1.346

2.690

4.036

Vest

1.373

3.550

4.923

Midt

787

1.380

2.167

Nord

680

2.089

2.769

SUM

5.368

11.666

17.034