Nå er det sammenhengende gang- og sykkelveg hele vegen mellom Kvam, opp Ekkerberga og fram til Grøtan. Dette knytter boområdene i bygda sammen, og skolebarna og alle andre kan nå gå eller sykle trygt til og fra sentrum av Kvam.

Ny gang- og sykkelveg E6 Kvam-Grøtan i Steinkjer kommuneNy gang- og sykkelveg E6 Kvam-Grøtan i Steinkjer kommune

Trafikksikkerheten langs strekningen er bedret gjennom flere tiltak enn å legge til rette for gående og syklende. Vår entreprenør Austad Maskinstasjon AS har utbedret avkjørsler, montert belysning langs hele strekningen og gjort siktutbedringer.

I nordenden er det bygd busslommer og to hvilebenker er satt langs gang- og sykkelvegen. I tillegg er det gjort arbeid med vann- og avløpsanlegg og sikring over fjellskjæringer. Gang- og sykkelvegen er bygget på nordsiden av E6, og mye fjell måtte sprenges bort.

- Vi har sanert en gammel mølle og tilbakeført dyrkamark. Her ble det gjort arkeologiske utgravninger i vår, sier byggeleder André Staberg i Statens vegvesen.

- Vi vil takke naboene for tålmodigheten mens vegarbeidet har pågått, sier Staberg.

At gang- og sykkelvegen nå er ferdig til å kunne tas i bruk feires tirsdag 24. november kl. 12. Varaordfører Øystein Bjørnes i Steinkjer kommune skal klippe snora og si noen ord.

Gang- og sykkelveg E6 Kvam-Grøtan i Steinkjer kommuneGang- og sykkelveg E6 Kvam-Grøtan i Steinkjer kommune