Vi skal asfaltere 48 km riksveg og 205 km fylkesveg i år. I Trøndelag har vi til sammen 740 km riksveg og 4780 km fylkesveg med fast dekke.

Se klikkbart kart her.

Se kart og lister her.

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- For 2019 har fylkestinget bevilget 321 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i Trøndelag. En betydelig del av disse midlene går til asfalt. For 2019 er det også bevilget betydelige investeringsmidler til fornying av vegnettet der mange av tiltakene også vil omfatte ny asfalt på strekningen, sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

- Ny vegstrategi for Trøndelag peker på at vi ikke asfalterer grusveger uten at det først gjennomføres forsterkning og oppbygging av vegen. Dette er viktig for å ivareta levetiden på asfalten og gi et mer varig resultat, sier Kipperberg.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 55 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

- For å få best effekt ut av pengene velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

I Trøndelag skal vi f.eks. asfaltere 38 km av fv. 74 opp mot Lierne og 50 km på fylkesvegene 7012, 7016 og 7022 ved Tunnsjøen i indre Namdal. Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard.

 

Slik bestemmer vi hvilke strekninger som får ny asfalt

Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Vi gjør dette ved hjelp av laserskannere som er montert på biler som vi bruker når vi kjører på befaringer av hele vegnettet. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.

- Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet, sier Lunaas.

Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, det vil si hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene. Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn.

- Hvilke strekninger som får asfalt i 2019, ble planlagt høsten 2018. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere, sier Lunaas.

 

Steinrik og slitesterk asfalt
Vi begynner å legge asfalt i mai og avslutter sesongen i september. Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk. Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år. Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort.

Se den nasjonale pressemeldingen. 


Kontaktperson for Statens vegvesen:

Leder for asfaltseksjonen, Thor Asbjørn Lunaas, tlf: 415 96 911

 

Kontaktperson for Trøndelag fylkeskommune:

Seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg, tlf: 924 55 660