I dag signerer Statens vegvesen ny driftskontrakt for riks- og europaveger i Trøndelag. Dette er den største driftskontrakten for Statens vegvesens i ny organisasjon, målt i omsetning. Vegstrekningene som skal driftes strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i nord.

-          Dette er en spennende kontrakt på mange måter, sier Ruth Myklebust, avdelingsdirektør for Drift og vedlikehold Midt i Statens vegvesen.

-          Det er den største kontrakten Drift og vedlikehold i Statens vegvesen har signert, og vi har store forventninger til at den skal bidra både til bedre fremkommelighet og tryggere veger året rundt, ettersom det gir oss muligheten til å prioritere ressursene bedre på eget vegnett, og dermed være mer effektive.

Driftskontraktene Statens vegvesen inngår med entreprenører, i dette tilfellet Veidekke AS, er svært viktig for samferdselen i landet. De innebærer brøyting, strøing og salting av vegen vinterstid, kosting og annet renhold på sommerstid, fjellsikring, ettersyn av stikkrennene som sørger for at veger ikke blir oversvømt, i tillegg til ettersyn av viktige trafikksikkerhetsinnretninger som rekkverk og skilting.

-          God drift er altså viktig for både fremkommelighet og sikkerhet på vegene, i tillegg til at det er med på å hindre forfall, og dermed forlenger levetiden på vegene, sier Myklebust.

Når Statens vegvesen nå inngår en så stor driftskontrakt, med en entreprenør som skal stå for drift av en såpass lang vegstrekning, medfører det flere fordeler. I en situasjon med stor aktivitet i dette området, og koordinering med flere aktører, settes det store krav til samhandling for å unngå uheldige konsekvenser for trafikantene. Tidligere bestod tilsvarende område av fem kontrakter, som omfattet både fylkes- og riks- og europaveger.

-          At vi nå erstatter flere mindre kontrakter med en stor kontrakt, betyr bedre fremkommelighet og forutsigbarhet både for private trafikanter og for yrkessjåfører og næringsliv. For eksempel kan det å ha færre og større kontrakter gjøre det lettere å reagere hurtig ved uforutsette hendelser – som for eksempel store snøfall i mai, slik vi nylig hadde, sier Myklebust.

-          Spesielt dette med å unngå det vi kaller standardsprang mellom kontrakter, er viktig. Det vil si at kjøreforholdene blir like over lengre strekninger.

 

Fakta:

Driftskontrakt 9401 Trondheim

Avtale mellom Statens vegvesen og Veidekke AS om drift av E6, E14, riksveg 706 og riksveg 70

Strekker seg fra Dovrefjell i sør til Verdal i Nord

Omsetning: NOK 502 377 082,- eks mva

Kontrakten har flere faser:

Dette gjelder fra 01.09.20 – 31.08.23

Totalt 482,904 km veg

Hvorav

412,893km er riksveg

70,011 km er riks g/s-veg

Dette gjelder fra 01.09.23 – 31.08.25 – RV70 blir tatt ut av kontrakten

Total 449,316 km veg

Hvorav

387,147 km riksveg

62,169 km riksveg g/s-veg

Vegene som Veidekke skal drifte er E6 (Dovrefjell til Verdal) RV706, E14 og frem til 31.08.20 deler av RV70 – til Gråura.

 

Statens vegvesen, Drift og vedlikehold:

Fra 1. januar 2020 har Statens vegvesen ansvar bare for riksvegene i Norge, etter at fylkene selv overtok ansvaret for fylkesvegene sine.

Samtidig ble Statens vegvesen omorganisert.

Det nye Statens vegvesen er delt inn i divisjoner, mot tidligere å være delt inn i regioner

Statens vegvesen består av divisjonene

-          Drift og vedlikehold

-          Transport og samfunn

-          Trafikant og kjøretøy

-          Utbygging

-          IT

-          Fellesfunksjoner

-          Vegdirektoratet