De som er med i konkurransen om «Driftskontrakt 9402 Steinkjer 2021-2025», er:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Veidekke Industri

236 713 623,- kr

Svevia

247 766 650,- kr

Mesta

281 797 801,86,- kr

 

– Vi er godt fornøyde med deltakelsen i konkurransen, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme i Statens vegvesen Drift og vedlikehold midt.

Veidekke Industri leverte det laveste tilbudet. De har dagens driftskontrakt.

– Vi kjenner Veidekke godt her i Trøndelag og ser fram til videre samarbeid med dem, sier Holme.

– I utgangspunktet er det den entreprenøren som har gitt det laveste pristilbudet som vinner, men først skal vi kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene. Vi tar sikte på at vi kan undertegne kontrakt med den nye entreprenøren i løpet av april, sier Holme.

Kontraktsperioden går fra 1. september 2021 med en varighet på fire år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten i inntil tre år.

Drift av E6 nord i Trøndelag og rv. 73 i Nordland

Kontrakten gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Årsaken til det er at E6 Helgeland sør ble realisert gjennom en såkalt vegutviklingskontrakt, som gir entreprenøren ansvar for både prosjektering, bygging, samt drift og vedlikehold i hele kontraktsperioden på 15 år. Rv. 73 var ikke en del av dette vegprosjektet.

– Til sammen er det snakk om å drifte i overkant av 300 km veg inkludert ca. 30 km gang- og sykkelveg, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner året rundt. I tillegg omfatter oppdraget mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, sier Holme.

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal.

Det er stor variasjon i trafikkmengden på vegnettet, alt fra ned i 150 i årsdøgntrafikk noen steder til 15 000 i årsdøgntrafikk i byområdene i Verdal og Steinkjer.

Økt fokus på klima- og miljømål

Statens vegvesen skjerper miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksveg som Vegvesenet lyser ut i år har nye krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør og kan sammen med entreprenørene våre evaluere hva slags tiltak som har effekt, sier Holme.

Hittil har entreprenørene kun rapportert på type og mengde drivstoff.

– Statens vegvesen legger opp til et samarbeid med driftsentreprenørene for å få ned klimautslippene i driften av riksvegene. Slik legger vi til rette for å belønne entreprenører som har gode løsninger, sier Holme.

Målet er at utslipp fra Vegvesenets virksomheter skal halveres innen 2030.

– I tillegg til at folk og gods skal komme seg sikkert fram til planlagt tid, skal vi være pådrivere for bedre miljø og legge til rette for bruk av ny teknologi, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

 

Fakta om Statens vegvesens kontraktstrategi for drift av riksvegene:

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.
  • I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.
  • For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.