Korridor 5Korridor 5

Dette framgår av en utredning Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet som inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Regjeringen legger fra ny NTP for Stortinget våren 2021.

Vegvesenet foreslår flere nye prosjekter i første halvdel, altså før 2028. Dette er både investeringer i store prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring.

- Vegvesenet har gått gjennom 128 store prosjekter i NTP til en verdi av 600 milliarder kroner. På prosjektene vi forslår nå har vi redusert kostnader med 50 milliarder. Det gjør at vi kan foreslå oppstart av flere nye vegprosjekter fram mot 2028, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

E134 Kongsberg – Haugesund

E134 er en prioritert øst-vest-forbindelse sør for Hardangervidda. Strekningen har høy andel tungtrafikk og er en sentral transportåre mellom Østlandet og Haugalandet. Vinterregulariteten over Haukeli er den viktigste utfordringen i vest, og veistandard mellom Kongsberg og Notodden er den største utfordringen i øst

- Vi foreslår at strekningen E134 Saggrenda – Elgsjø prioriteres i øst og E134 Seljestad – Røldal – Vågslid i vest. Dette vil gi høyere regularitet, bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid. Kostnadene på disse prosjektene er redusert med 28% siden vi startet arbeidet med dem. Videre vil vi fortsette planarbeidet mot Haugesund og mellom Elgsjø og Gvammen, sier Davik.

E16 Skaret – Arna

På E16 mellom Oslo og Bergen er hovedmålet å få ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og regularitet. En del av strekningen har vært utviklet og kan utvikles ytterligere. Dette er hovedkorridoren for næringstrafikk mellom øst og vest. Over fjellet fordeler trafikken seg likt mellom rv. 52 gjennom Hemsedal (særlig tungtransport) og E16 gjennom Valdres. E16 over Filefjell er den mest vintersikre fjellovergangen.

Fra Oslo til Hønefoss er trafikkmengden høy. I samarbeid med Bane NOR vil Statens vegvesen starter vi byggingen av strekningen E16 Skaret – Ve krysset.

På strekningen mellom Voss og Bergen er hovedutfordringen skredsikring, både på vei og bane. På denne strekningen må tunneler utbedres for å møte forskriftskrav.

Prosjektet E16 Arna – Stanghelle vil korte reisetiden, bedre trafikksikkerheten, redusere skredutsatte områder og løse utfordringene med tunneloppgradering. Strekningen på E16 mellom Trengereid og Stanghelle løses som et skredsikringsprosjekt.

Rv.36 Grenland

Vegvesenet prioriterer også rv. 36 Skjelsvik- Skyggestein i Grenland. Strekningen er den mest trafikkerte på rv. 36.

- Vegen er ulykkesutsatt, med mange rundkjøringer og avkjørsler. Strekningen er en vesentlig forutsetning for at Bypakke Grenland når sine mål, ved å trekke hovedtrafikken vekk fra bybåndet. Det er derfor viktig at vi kommer i gang med en ny trafikksikker løsning med bedre framkommelighet, sier Davik.

E134 Dagslett – E18 vil sammen med nytt tunnelløp i Oslofjordforbindelsen bidra til at østre del av E134 blir en bedre omkjøringsvei sør for Oslo.