De to strekningene dette gjelder er:

  • Ring 3 Ullevål - Granfosstunnelen (ordinær fartsgrense 70 km/t)
  • E18 Hjortnes – Lysaker (ordinær fartsgrense 80 km/t)

Øvrige strekninger som har fast miljøfartsgrense (Ring 3 Tåsen-Ryen, rv. 4 og rv. 163) vil fortsatt ha fast nedsatt fart 60 km/t.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen se på muligheten for å i større grad benytte nedsatt fart kun i perioder hvor det er forventet høye konsentrasjoner av svevestøv. Hensikten med prøveprosjektet er å få et grunnlag for å vurdere om mer målrettet bruk av nedsatt fart på bakgrunn av miljøhensyn, kan være hensiktsmessig.

– Vi ønsker å høste erfaringer med en mer målrettet styring av fartsgrense basert på forurensningsnivå for å se om det kan være aktuelt å benytte variable fartsgrenser mer aktivt, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Fartsgrensen settes på bakgrunn av forventet forurensingsnivå

På de aktuelle strekningene vil fartsgrensen i prøveperioden settes på bakgrunn av forventet forurensingsnivå. Hvorvidt strekningene vil ha miljøfartsgrense 60 km/t eller ordinær fartsgrense de ulike dagene i prøveperioden avhenger av graden av forurenset luft. Eventuelle endringer av fartsgrensen vil skje før kl. 06.00 på morgenen.

Prøveperioden vil vare frem til den 11. april og avsluttes samtidig som den faste miljøfartsgrensen på de øvrige strekningene oppheves.

Luftkvalitet i Norge finner du informasjon om luftkvaliteten i Oslo akkurat nå.

Mer informasjon om miljøfartsgrensen i Oslo.