Det har over lengere tid pågått planarbeid med prosjekt rv. 42 Eigerøy bru–Nyåskaiveien som skal gå langs Hovlandsveien. Den forrige planen var krevende å gjennomføre uten å stenge veien over lengre tid.  Statens vegvesen har derfor brukt tid på å finne andre løsninger der gang- og sykkelvegen kan legges på østsiden av vegen. 

-   Kostnadsberegningene viser imidlertid langt høyere kostnader enn vi opprinnelig hadde antatt. Vi jobber derfor videre med å finne enklere løsninger og finansiering i samarbeid med kommunen, sier Irene Hegre, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Det blir ikke på nåværende tidspunkt fremmet reguleringsplan siden prosjektet ikke er sikret finansiering.