- Automatisk trafikkontroll er et effektivt trafikksikkerhetstiltak der vi har problemer med høy fart, sier avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Guro Ranes i Statens vegvesen. - Det er godt dokumentert at lavere fart reduserer ulykkesrisikoen og antallet alvorlige trafikkulykker på veiene.

Selv om tunneler generelt har en lavere risiko for ulykker enn åpen vei, kan ulykkene være mer alvorlige når de inntreffer.

- I Mælefjelltunnelen har vi god dokumentasjon på til dels svært høye hastigheter, sier Ranes. - Da er strekningsmåling et effektivt forebyggende tiltak.

Måler snittfart begge veier i begge tunnelene

Gjennomsnittshastigheten vil bli målt i begge retninger i Ellingsøytunnelen og i Valderøytunnelen.

Alle kjøretøy fotograferes både når de kjører inn i og ut av en av tunnelene. Bildene av kjøretøy som ikke har overskredet fartsgrensen, blir slettet umiddelbart.

- Men kjører man derimot for fort, vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen, forklarer Ranes.

Les mer om strekningsmåling av fart. (link til: https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/trafikksikkerhet/automatisk-trafikkontroll/strekningsvis-atk)

Trygt å holde fartsgrensen

Ranes sier at trafikantene ikke skal være redde for å holde fartsgrensene i Ålesundstunnelene, eller andre steder med automatisk trafikkontroll.

Det er viktig å følge med på fartsgrensene, men samtidig er det ingen grunn til å redusere farten vesentlig under det som er oppgitt på strekninger med fotobokser. Det er ikke ønske om lavest mulig fart, men riktig fart i forhold til skilting, trafikk og føreforhold. I Mælefjelltunnelen kan man trygt holde 80 km/t uten at det vil føre til at man får fartsbot, sier hun.