Fra 01.01.20 ble ansvaret for riksveger og fylkesveger delt. Statens vegvesen har ansvaret for riksveger, mens fylkeskommunen har ansvar for fylkesveger. Fv. 287 Åmot-Haugfoss var en del av prosjektet rv. 350 Hokksund-Åmot. Prosjektet rv. 350 venter på avklaringer fra samferdselsdepartementet, og det er naturlig at Viken fylkeskommune overtar videre planprosess for fv. 287.

Planmateriell er oversendt til vegeier Viken fylkeskommune.

Henvendelser om planleggingen av fv. 287 Åmot-Haugfoss kan rettes til Viken fylkeskommune ved seksjonsleder Inger Marie Holst, e-post: ingerho@viken.no.