Korridor 3Korridor 3

 

Dette framgår av en utredning fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet som inngår i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Regjeringen legger fra ny NTP for Stortinget våren 2021.

Vegvesenet foreslår å komme i gang med en rekke prosjekter i første halvdel, altså før 2028. Dette er både investeringer i prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring.

- Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på de store vegprosjektene i NTP. Da kan vi foreslå oppstart av flere vegprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Viktig transportkorridor

I utredningen skriver Vegvesenet at korridoren Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger binder sammen tett befolkede bo- og arbeidsmarkeder med fem av landets ni største byområder. Eksporten av varer er stor fra regionene.

Samtidig er det er en utfordring at folk bor i byer og tettsteder langs kysten, mens hovedvegen går inne i landet. Det skaper trafikkproblemer flere steder.

- Mye av E18 og E39 er under utbygging med fire felter fra Oslo til Kristiansand og videre til Stavanger. Flere av våre foreslåtte prosjekter vil blant annet styrke tilkomst ut til flere byer, havner og terminaler, sier Davik.

Kristiansand og Jæren

Det gjelder E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen ned mot ferjehavna i Kristiansand. Prosjektet vil også bedre framkommeligheten til kollektivtrafikken og forholdene for gang- og sykkeltrafikk

På strekningenE39 Ålgård – Hove i Gjesdal og Sandnes kommuner foreslår Vegvesenet oppstart for motorvegen med fire felter på 14 kilometer.

Røyken og Oslofjord

På E134 Dagslett – Linnes foreslår Vegvesenet ny firefelts veg fra Røyken til E18 i Lier. Dagens veg er i dårlig stand med dårlig framkommelighet, og flere trafikkfarlige løsninger. Det er stor lokal- og gjenomgangstrafikk. Sammen med nytt løp på E134 Oslofjordtunnelen vil den nye vegstrekningen ble en bedre omkjøringsveg sør for Oslo

Oslofjordtunnelen og E18 Lysaker-Ramstadsletta ligger inne som bindinger i gjeldende NTP