Økt satsing på gang- og sykkelanlegg er Statens vegvesens bidrag inn i planen.

– Andelen reiser som foretas på sykkel skal dobles i innen 2020. Derfor stimulerer vi til tiltak som begrenser bilbruken og øker muligheten for aktivitet blant gående og syklende, sier Sunniva Schjetne.

Det er staten som har ansvar for bygging av anlegg for gående og syklende langs riksvegnettet. Rammene for satsingen er lagt i Nasjonal transportplan. Innen 2020 skal Statens vegvesen blant annet bygge om lag fem hundre kilometer nye gang- og sykkelanlegg, hvorav halvparten i byer og tettsteder.

Handlingsplanen for fysisk aktivitet et samarbeid mellom åtte departement, der Statens vegvesen har deltatt gjennom Samferdselsdepartementet.

Les mer om handlingsplanen fra Helsedirektoratet og evalueringen av denne, samt om Statens vegvesens arbeid med dette: