Tilgang til korrekte digitale kart er helt essensielt enten man skal planlegge, bygge eller vedlikeholde eller man skal navigere seg fram til et bestemt sted. Alle punkter på landets fylkes- og riksveger har en unik referanse som i dag inneholder blant annet vegkategori, vegnummer, fylkesnummer, kommunenummer, hovedparsell og metreringsnummer.

Sjekk at du har riktig vegreferanse

Dagens vegnummer for fylkesveger er unik innenfor det enkelte fylke. Men samme fylkesvegnummer kan finnes i flere fylker. Eksempelvis finner vi fylkesveg 1 i nesten alle landets fylker. En fylkesveg kan også skifte nummer når du krysser en fylkesgrense.

Som følge av kommune- og regionreformen vil rundt 3 000 fylkesveger få nye vegnummer. Dette må gjøres ettersom alle riks- og fylkesveger må ha unike vegnummer. Fylkesnummeret vil ikke lenger være en del av vegreferansen. Har du har tatt ut vegreferanser fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) på et tidligere tidspunkt og vegene har etter det har blitt oppdatert med nye nummer, så risikerer du dermedat kartet ditt ikke stemmer med terrenget. Vegvesenet oppfordrer derfor alle som bruker data fra NVDB om å dobbelsjekke at de har siste oppdaterte vegreferanse. 

Vegnummer endres fortløpende

Endringene skjer fortløpende etter hvert som fylkeskommunene vedtar forslagene til ny vegnummerering fra Statens vegvesen. Planen er at det meste av jobben skal være unnagjort innen august i år.   

Vegreferansen angir ett punkt på vegen der man forventer å finne en gitt fartsgrense, et kryss, fartsdump og så videre. Den forteller eksempelvis hvor man skal starte og slutte kantklippingen eller vegoppmerkingen og hvor det er farts- og vektbegrensninger.  Å ikke ha riktig vegreferanse kan gi dermed få uventede og ubehagelige konsekvenser. Eksempelvis kan man komme til å kjøre nord i et fylke mens man egentlig skulle til et punkt i sør. Veglister som ble publisert før 1. april vil kunne referere til vegnummer som ikke lenger finnes i det digitale vegnettet. For transportører kan det medføre at man bommer på vektbegrensninger knyttet til en gitt strekning. En del av informasjonen som finnes i hovedplan for vegoppmerking vil heller ikke være i overensstemmelse med vegnettet i NVDB.  

Mange av dem som jobber ute på vegen bruker Vegviser i appen fra Triona. Hanstad presiserer at om man har en fersk utgave denne, kan man sammenligne vegnettet slik det var i NVDB i februar i år med vegnettet slik det ser ut i dag og dermed avdekke eventuelle endringer i vegnettet. Når det gjelder nødetatene, vil NVDB sørge for oppdaterte informasjon om vegnettet hver måned.   

Lenke til oppdaterte kart (arcgis.com)