– Statens vegvesen har jobbet målrettet med å motivere ferjerederiene til å etablere en god sikkerhetskultur de siste fem årene, sier Camilla Røhme fra ferjeseksjonen i Statens vegvesen. Røhme presiserer at det er rederiene som skal ha æren, det er de som har gjort jobben.

Tett dialog med rederiene

– Som største oppdragsgiver i ferjemarkedet har Vegvesenet dialog med ferjerederiene om deres sikkerhetsrutiner. Vi følger opp og er i dialog med rederiene, bransjeorganisasjoner og Sjøfartsdirektoratet for å få mer kunnskap om utviklingstrekk og av hvilke farekilder eller hendelsesforløp og arbeidsoperasjoner som er foranledningen til at uønskede hendelser oppstår. Hensikten er å kunne forsterke en læringskultur og iverksette forebyggende tiltak på bakgrunn av dette. Rederiene har fulgt opp og har jobbet mye med sine rutiner både med å rapportere hendelser, men også med læringstiltak etter hendelser, forteller Røhme.

Godt samarbeid har gitt gode resultater: Godt samarbeid har gitt gode resultater:

Edvard T. Sandvik og Camilla Røhme fra Statens vegvesen sammen med Sonja Hillersøy og Torbjørn Havnerås fra Sjøfartsdirektoratet. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

Ny teknologi

2/3 av hendelser er i kategoriene; arbeid-/personulykker, grunnstøtinger og kontaktskader. Det har vært 18 hendelser i året med arbeids- og personulykker, de siste 3 årene. Antall kontaktskader har hatt den største nedgangen og er halvert i perioden, mye av dette skyldes innføring av ny navigasjonsteknologi i kombinasjon med nye prosedyrer.

Røhme understreker at det fremdeles er underrapportering av nesten-hendelser, og at det fremdeles finnes et stort potensial for å forhindre hendelser ved å lære av nesten-hendelser.

Sjøfartsdirektoratet oversender hver måned oversikt over alle ferjehendelser. Vegvesenet bruker dette for å vurdere tiltak for å øke sikkerheten for trafikantene og ansatte om bord på ferjene. HMS er fast tema på kontraktsoppfølgingsmøtene med ferjeoperatørene. Røhme forteller videre at helse, miljø og sikkerhet er faste tema på den nasjonale ferjekonferansen som arrangeres av Statens vegvesen annethvert år.

Vil arbeide videre for økt sikkerhet

Ferjeselskapet som har færrest hendelser har to hendelser per 100 000 avganger, mens det med flest hendelser har 12 hendelser per 100 000 avganger. Gjennomsnittet er ca. 3 hendelser per 100 000 avganger, forklarer Røhme.

Som innkjøper av ferjetjenester har Statens vegvesen en nullvisjon når det gjelder uønskede hendelser i ferjedriften. Samtidig er vi tilfredse med at antall hendelser er kraftig redusert de senere årene. Risikoen for storulykker innenfor sektoren er veldig lav. Vi vil imidlertid fortsette dialogen med næringen og her er det ingen grunn til å hvile på laurbærene, sikkerhet er et tema som alltid må først på agendaen og få stor prioritet, sier Røhme.

– Sikkerheten på norske ferjer holder et høyt nivå, og det er med stor glede vi kan si at vi har hatt 37 prosent nedgang i antall hendelser over de siste fem årene. Jobben er ikke «ferdig», men de gode resultatene gir oss energi og motivasjon til å jobbe videre med økt sikkerhet for ferjebransjen i Norge, avslutter hun.