Barns aktiviteter og daglige reiser i 2020 er den tredje landsomfattende reisevaneundersøkelsen for barn i alderen 5-13 år. Tidligere undersøkelser ble gjort i 2013/14 og 2005.

– Reisevaneundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget for Barnas transportplan. Målet er at 80 prosent av alle barn skal gå eller sykle til skolen, sier sjefingeniør Oskar Kleven i Statens vegvesen.

I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det satt 500 millioner kroner til ulike tiltak som skal bedre trafikksikkerheten for barn og unge de neste seks årene.

En liten økning i aktive skolereiser

Nær 64 prosent av barna i undersøkelsen går eller sykler til skolen i 2020. Dette er en økning fra 2013/14, da 61 prosent gikk eller syklet til skolen.

– Det er også slik at 8-9 prosent får offentlig skoleskyss på grunn av lang skolevei. Av de som ikke får slik skoleskyss, er det hele 70 prosent som går eller sykler til skolen, forteller Oskar Kleven.

De fleste barna går til skolen

Nær halvparten av barna går til skolen. Andelen er stabil fra 2013/14. Flere går om vinteren (55 prosent) enn om sommeren (40 prosent).

Det er en økning i andelen som sykler til skolen, fra 13 prosent i 2013/14 til nesten 17 prosent i 2020. Det er flere som sykler i sommerhalvåret (29 prosent). Om vinteren er det bare 4 prosent som bruker sykkel.

Reisemåte til skolen 2020Reisemåte til skolen 2020

Mange barn blir fortsatt kjørt til skolen

Hvert femte barn i alderen 5-13 år blir kjørt til skolen av foreldre/foresatte i 2020. Det er noe færre enn i 2013/14 og 2005, da hvert fjerde barn ble kjørt.

Av årsaker til at barnet blir kjørt, oppgir flesteparten (38 prosent) at trafikken er for farlig til at barn kan gå eller sykle. Det er flere enn i 2013/14, da det var 34 prosent som svarte det. 35 prosent svarer også at det er for langt å gå eller sykle mot 22 prosent i 2013/2014.

– Dette kan bety flere ting, sier Oskar Kleven. Det kan være reelt at avstanden har økt. Nye boligfelt legges ofte litt lengre fra skolen. Det kan også være at barna kjøres fordi det er bekvemt for foreldrene, at det passer inn i «tidsklemma».

Blir kjørt til fritidsaktiviteter

Når det gjelder fritidsaktiviteter, er bil den vanligste reisemåten til alle former for organisert aktivitet. Imidlertid er andelen som sykler til ulike aktiviteter, økende i 2020-undersøkelsen sammenlignet med tidligere.

Ellers viser tallene at barn som deltar i organiserte aktiviteter er synkende i 2020. Det er mulig at koronapandemien er noe av årsaken.

Les mer om barn og unges reisevaner