Formålet med prisen er å framheve og hedre kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kåringen skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats. Statens vegvesen administrerer arbeidet med sammenstilling av søknadene.

Nominasjoner

Fylkeskommunene er invitert til å nominere to eller tre kommuner i henhold til gjeldende føringer og oversende kandidat(er) til Statens vegvesen divisjon Transport og samfunn innen 28. februar 2020.

Statens vegvesen bearbeider forslagene, supplerer listene med eventuelle egne kandidater og oversender departementet en prioritert liste over kandidater med begrunnelse innen 31. mars 2020.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram forslaget til uttalelse for Kontaktutvalget for trafikksikkerhet (KTS) i løpet av første halvdel av april 2020. Departementet fatter endelig beslutning om tildeling av prisen etter innstilling fra KTS, og prisen deles ut i løpet av våren 2020.

Kriterier

Prisen skal gå til en kommune som kan vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og til gode planer for videre arbeid med trafikksikkerhet. Det er en forutsetning for tildeling at kommunen har en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet plan for sikring av skolevegene inngår.

Trafikksikkerhetsplanen skal være et aktivt dokument som oppdateres jevnlig og som er forankret i kommunens politisk ledelse, administrasjon og de ulike befolkningsgrupper.

Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak og at tiltakene er evaluert og har positiv effekt for trafikksikkerheten.

Les også departementets egen pressemelding om saken.

Se vedlagte PDF-dokumenter for mer detaljert informasjon.