Det er bompengeåret 2015 kort oppsummert. Den litt lengre versjonen viser blant annet:

 • Bompengeselskapene stilte 11,6 milliarder kroner til disposisjon for investeringer på riksveg og fylkesveg.
 • Totalt passerte 591 millioner biler gjennom bomstasjoner i 2015. I 2014 var tallet 510 millioner.
 • Bompengeinntektene økte med om lag 860 millioner kroner sammenlignet med 2014 og var på 9,33 milliarder kroner i 2015.
 • Lette biler sto for 85,7 prosent av inntektene.
 • Tunge biler sto for på 14,3 prosent av inntektene.
 • Gjennomsnittlig inntekt per passering var på 15,45 kroner.
 • Driftskostnadene per passering økte med 2 øre.

I 2015 var det 591 passeringer i landets bomstasjoner. Bompengeselskapene stilte 11,6 milliarder kroner til disposisjon for investeringer på riksveg og fylkesveg. Dette bildet er fra Sørkedalsveien i Oslo.I 2015 var det 591 passeringer i landets bomstasjoner. Bompengeselskapene stilte 11,6 milliarder kroner til disposisjon for investeringer på riksveg og fylkesveg. Dette bildet er fra Sørkedalsveien i Oslo.

Elbil-andelen øker

22 millioner elbiler passerte gjennom bomstasjoner i fjor. Det er dobbelt så mange passeringer som i 2014. Fjorårets elbil-passeringer utgjorde rundt 4,1 prosent av de totale passeringsinntektene. Passeringskostnaden for det samme antallet «fossile» biler ville ha vært på rundt 370 millioner kroner, mot 200 millioner kroner i 2014.

Låneporteføljen øker

52 bompengeselskaper hadde ved årsskiftet en total låneportefølje på 48,4 milliarder kroner, en økning på 5,4 milliarder kroner sammenlignet med året før. Det har vært en årlig gjennomsnittlig økning av lånegjelden fra 2002 til 2015 på om lag tre milliarder kroner.

Imidlertid har tendensen samsvart med økningen av inntekter og passeringer fra 2008 til 2015. Lånegjelden har i løpet av denne tiden økt gjennomsnittlig med om lag fem milliarder kroner per år.

Fakta bompengeinnkreving 2015:

 • 50 bompengeselskaper krevde inn bompenger.
 • 62 bompengeprosjekter fordelt på 208 bomstasjoner med ca. 430 innkrevingsfelt. I tillegg var 15 prosjekter vedtatt av Stortinget ved utgangen av 2015, men disse hadde ennå ikke startet innkreving.
 • Seks bompengeprosjekter startet opp og to ble avsluttet. I tillegg ble det åpnet bomstasjoner i to prosjekter som allerede hadde innkreving, det vil si at innkrevingsordningen ble utvidet i disse to prosjektene.
 • Syv prosjekter hadde bompengeinnkreving på ferje fordelt på totalt 10 ferjestrekninger.
 • Det var innkreving av lokal drivstoffavgift for Tromsøpakke 3.
 • Brikkeandel: 77,5 prosent av alle passeringer.
 • Inntekter: 9,3 milliarder kroner.
 • Driftskostnader: 919 millioner kroner, 761 millioner kroner eks. avskrivninger.
 • Effektiv lånerente var 2,08 prosent, inkl. sikringer 3,09 prosent.
 • Netto finanskostnader var 1 206 millioner kroner, totale finanskostnader 1330 millioner kroner.
 • Av inntektene gikk:
  • 9,9 prosent til driftskostnader
  • 12,9 prosent til finanskostnader
  • 77,2 prosent til disposisjon for bompengeformål

Resultatene er basert på bompengeselskapenes regnskap for 2015.