– Trenden er positiv. Jo flere som bruker bombrikke, dess flere får rabatt på passeringer. Samtidig viser disse tallene at inntektene økte og bidro til mer penger til bygging av veg og kollektivtilbud, sier Åge Jensen, leder i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Inntektene rundet 11 milliarder kroner

Til tross for at det ble innført nye rabattordninger og at nullutslippskjøretøy slapp å betale bompenger, økte inntektene jevnt landet over. I 2018 lå inntektene på rundt 11,0 milliarder kroner mot 10,2 milliarder kroner i 2017.

Felles rabattordning

I 2018 var det 62 bompengeprosjekter på veg og ferje som krevde inn bompenger. Det ble innført 20 prosent rabatt for de som hadde tegnet AutoPASS-avtale, samtidig som forskuddsbetalingen opphørte for de fleste bompengeprosjektene.

Ingen store endringer i kostnader per passering

Ifølge Jensen har arbeidet med bompengereformen tatt mye ressurser med reorganisering av 60 selskaper til fem regionale bompengeselskap. De totale driftskostnadene økte fra 767 til 780 millioner kroner i 2018. Antall passeringer økte med over to millioner. Driftskostnader per passering har ikke endret seg vesentlig fra 2017 til 2018 og lå i fjor på rundt 1,2 kroner.

Passeringer med nullutslippskjøretøy

Antall passeringer med nullutslippskjøretøy, som var fritatt fra å betale bompenger, var 66 millioner. Verdien på disse passeringene er beregnet til om lag 1,2 milliarder kroner. I 2019 har imidlertid flere bompengeprosjekter innført betaling for nullutslippskjøretøy.

81 bompengeprosjekter vedtatt

Ved årsskiftet 2018/2019 var totalt 81 bompengeprosjekter vedtatt av Stortinget, hvorav innkreving ikke hadde startet for 22 av prosjektene.

Inntektsprognosen for 2019 ligger på rundt 13 milliarder kroner.

Se mer informasjon om foreløpige tall for 2018 (PDF)