Onsdag 10. april blir det dialogkonferanse i Oslo om prosjektet og Vegvesenets behov for eksterne leverandører med relevant teknologi.

 - Vi er kjent med at det er flere aktører i markedet som kan tilby reisedata samlet inn med automatiske løsninger. Vi ønsker å ta del i teknologiske muligheter og innovasjon. Vi vurderer derfor å invitere til en konkurranse om å levere slike data, sier seniorrådgiver Bjor Grønnevet i Vegvesenet.

Nye datakilder og mer effektivitet

Bakteppet er at data om trafikk og reisemønster er et nødvendig grunnlag i vegplanlegging, by- og tettstedsutvikling, bompengeutredninger, samordnet bolig, areal og transportplanlegging, mobilitetsplanlegging og virksomhetsstyring og -planlegging. Dagens manuelle metoder for innhenting av data om dette er ressurskrevende og gir begrenset mengde data.

- Målet med er todelt: Bruke nye datakilder til å framskaffe data med kjent kvalitet om reisevaner og trafikkmønster i byer og tettsteder, samt effektivisering og redusert ressursbruk. Vi ønsker å utvikle en metodikk for innsamling og bearbeiding av data til å analysere rutevalg, reisemiddelfordeling og reisetider for privatbilister, næringstransport, kollektivreisende, gående og syklende, sier seniorrådgiver Liesl Hagelberg.

Lillehammer som caseområde      

Prosjektet skal bidra til en mer effektiv metode for kartlegging av reisemønster og trafikkstrømmer i og gjennom byer og tettsteder. Det skal bidra til økt nøyaktighet på transportmodellene og mindre avvik mellom beregnet og faktisk trafikk i nye prosjekter/tiltak.

Videre skal prosjektet skal gi nytte i areal- og transportplanleggingen og samferdselsplanleggingen, uavhengig av forvaltningsnivå og aktører (kommune, fylkeskommune, stat, kollektivselskaper, Nye Veier og andre).

Gjennom prosjektet ønsker Vegvesenet svar på hvordan gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken fordeler seg i og rundt byene. Lillehammer er valgt som caseområde.

Prosjektet skal gi svar på omfang av intern lokaltrafikk mellom ulike soner i byen. Det må gis en vurdering om metoden kan benyttes til å fastslå forholdet mellom de ulike transportmidlene), fordelt på gjennomgangstrafikk, trafikk fra/til og intern trafikk innen i byen. Mulighetene for å tilby data på permanent basis og i sanntid for å predikere reisetider og derigjennom reiseplanlegging og trafikkstyring må vurderes.

Søker samarbeidspartnere

Reisekartleggingen søkes løst i samarbeid med eksterne aktører som kan tilby relevant og aktuell teknologi.

Leverandører inviteres til Dialogkonferanse og markedsdialog onsdag 10. april 2019 kl 12.00 – 15.00 hos Statens vegvesen i Østensjøveien 32 i Oslo.

Individuelle møter med tilbydere gjennomføres i uke 18.

- Erfaringer fra innledende fase danner utgangspunkt for å avgjøre om vi går videre til fase 2 og utarbeidelse av kravspesifikasjon. Anskaffelsesform besluttes i så fall i uke 20, sier Hagelberg og Grønnevet.